Tell Me

Om du som anställd i NCC upplever eller på annat sätt får information som rör beteende inom NCC som strider mot uppförandekoden, ska du omedelbart:

Tell Me – NCC:s visselblåsarkanal

Tell Me är NCC:s visselblåsarkanal. Visselblåsning innebär att en person informerar företaget om ett problem eller misstänkt oegentlighet. Syftet är att skydda företaget, medarbetarna och andra interna och externa intressenter.

Vad ska jag rapportera?

Alla incidenter som du tror bryter mot NCC:s uppförandekod, uppförandekoden för leverantörer eller andra policyer och direktiv. Det kan också vara något som strider mot en lag, en regel, ett regelverk och/eller vara ett direkt hot mot något av allmänintresse. Överträdelser av konkurrenslagstiftning och korruption är exempel på sådant som ska rapporteras.

Tack för att du hör av dig till oss. Genom att säga ifrån hjälper du oss att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Din åsikt är viktig.

Avgiftsfritt telefonnummer: 020-798813

Webservice URL: www.speakupfeedback.eu

Access code: 89423
Language option: 1 - Swedish, 2 - English

Hur du rapporterar

I första hand ska du rapportera genom linjeorganisationen. Vi rekommenderar dig att rapportera misstänkta brott mot uppförandekoden direkt till din chef, din chefs överordnade, Human Resources, Legal, Finance eller Group Compliance. Om du känner att du inte kan rapportera till någon av dessa kan du använda Tell Me, NCC:s visselblåsarkanal för att rapportera anonymt.

  • När du lämnar in en rapport ombeds du att uppge din identitet för att ditt ärende ska kunna hanteras så effektivt som möjligt, men du kan också välja att vara anonym. Sannolikheten för en framgångsrik utredning är högre om du väljer att uppge din identitet. Ju mer information du kan lämna, desto bättre är det.
  • Det är viktigt för utredningen att den som rapporterar lämnar så mycket information som möjligt som kan vara till hjälp i utredningen (alltid ”vad, när, hur, var” – ”vem” när så behövs för att lösa ärendet). Dessutom är all dokumentation som kan tillhandahållas till hjälp.
  •  
  • Om du kommer på något annat viktigt efter att du har lämnat in rapporten kan du använda det lösenord du får när du rapporterar för att komma åt din ursprungliga rapport. Där kan du lägga till mer information eller svara på frågor som du kanske har fått från Group Compliance.
  • Inlämnade rapporter tas emot av funktionen Group Compliance och får en unik rapportkod och ett unikt lösenord som gör att du kan kommunicera med teamet på ett säkert sätt. Vi ber dig att regelbundet följa upp din rapport för att se om det finns några frågor eller feedback. Rapporterna skickas sedan vidare till behöriga resurser för utredning.
  • Alla rapporter hanteras konfidentiellt och visselblåsare skyddas från repressalier. Genom att rapportera till visselblåsarkanalen är visselblåsaren införstådd med att viss information kan delas med relevanta funktioner inom NCC och att all information hanteras skyddat och konfidentiellt.

Vill du rapportera något annat?

Om du vill rapportera något som innebär ett omedelbart hot mot liv eller egendom ska du ringa polisens larmnummer.

Hälso- och säkerhetsproblem och säkerhetsincidenter ska rapporteras via Synergi.

Finns det andra sätt att rapportera?

Ja, du kontakta Head of Compliance via mejl (compliance@ncc.se) eller post: Head of Compliance, Group Legal & Risk, 170 80 Solna.

Det finns också lokalt utsedda kontaktpersoner i varje land, alternativt kan du rapportera till lokala myndigheter.

Lokala myndigheter i Sverige, Danmark och Finland