Gör mer medvetna val med EPD:er

Nu kan du köpa stenprodukter med känd miljöpåverkan, kopplade till den specifika terminal, berg- eller grustäkt där de tillverkas. Det ger dig underlag för en skarpare miljö- och klimatkalkyl.

Miljövarudeklarationer, EPD:er, efterfrågas vid alla typer av byggnationer i syfte att mäta miljöpåverkan i ett projekt och för att uppnå hållbarhetsmål. Idag är det fortfarande vanligt att utgå från generella värden. Men vi nöjer oss inte där.

Med hjälp av en certifierad metod för att göra miljövarudeklarationer, kopplade till verksamheten där produkten tillverkas, skärper vi nu innehållet i dem på ett sätt som inte är möjligt när man utgår från enbart schablondata. Det gör vi för att:

  • Ge dig som kund ett mer transparent, faktabaserat och precist underlag för dina miljö- och klimatberäkningar
  • Identifiera vilka åtgärder som ger mätbar, minskad miljöpåverkan i en specifik täkt eller terminal
  • Förbättra egna processer och sprida bästa praxis inom företaget för att minska vår egen verksamhets klimatavtryck
  • Kunna erbjuda våra kunder branschens bästa lösningar för stenmaterial

EPD mer än en klimatdeklaration

En miljövarudeklaration, Environmental Product Declaration, EPD, presenterar en produkts eller tjänsts miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv på ett transparent, objektivt och standardiserat sätt. Här inkluderas alltså inte bara klimatdeklarationen, som redovisar utsläpp av växthusgaser. Den innehåller även uppgifter om produktens hela omgivningspåverkan, från övergödning och försurning till resursanvändning. Några exempel på delar som vi räknar på i en täkt/terminal är sprängmedel, diesel, el, transporter och hur mark- och vattenmiljö påverkas.

En certifierad process för att ta fram EPD gör oss till stolta pionjärer i byggbranschen. Det känns bra att erbjuda produkter som är resultatet av ett aktivt arbete med att kartlägga och minska utsläpp i vår del av värdekedjan.
Patrik Österberg, EPD process manager NCC Industry, Stenmaterial