Dränering av husgrund

Det är viktigt att dränera ordentligt runt hus så att man inte får fuktproblem.

Ytvatten skall ledas bort från huset redan innan det tränger ner i jorden. Detta görs genom att luta marken bort från huset. Man bör även tänka på att inte låta växter och planteringar gå ända fram till husväggen utan istället lägga ett lager singel eller dekorativa stenar närmast.

En väl fungerande dränering består av dränerande och kapillärbrytande material exempelvis makadam samt isolerskivor och dräneringsledningar. Dagens dräneringsledningar är tillverkade i plastmaterial som gör dem lättare att lägga ut än tegel- eller betongrör. Risken finns dock att de täpps igen om man inte är försiktig vid återfyllnad.

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. För mer situationsanpassad information råder vi er att kontakta en av våra anläggningar.

Du behöver det här:

 • Vattenpass
 • Skottkärra
 • Korp
 • Tumstock
 • Spett
 • Spade

Vi rekommenderar dessa material:

 • Makadam t. ex. 11/16
 • Makadam t. ex. 16/32
 • Dränerande matta eller dylikt
 • Geotextilduk

Gör så här: 

 1. Undersök om det finns några ledningar i marken innan schaktning och utgrävning påbörjas.
 2. Rensa marken från vegetation.
 3. Gräv ur och spara gärna matjorden för senare bruk.
 4. Det är viktigt att se till att grunden i sig har ett bra skydd mot fukten. Grunden skall tjäras och hålkäl göres vid anslutning mellan grund och vägg. Behöver fuktskyddet förstärkas kan en dränerande matta alternativt en Pordrän-skiva användas. Den sätts mot den del som ligger under mark.
 5. Lägg en geotextilmatta av klass 2 där makadam och dräneringsslang senare skall läggas. Detta för att undvika att omkringliggande jord tränger in i dräneringslagret. Geotextilen viks runt det dränerande lagret och dras upp utefter väggen mellan dräneringsskikt och återfyllnad.
 6. Dräneringsledningen skall läggas med en minsta lutning av 1:200. Fyll på med ett lager, cirka 8 cm, makadam 11/16 runt om slangen och anslut ledningen till det kommunala dagvattennätet eller en stenkista. Tänk på att ledningens högsta punkt ska ligga tillräckligt långt under huskonstruktionen, minst 20 cm.
 7. Återfyll med makadam av en grövre sort (exempelvis 16/32). Längs väggar och andra vertikala konstruktioner bör det dränerande skiktet vara minst 20 cm brett.
 8. Som slutyta intill husväggen kan man förslagsvis avsluta återfyllnaden med befintlig makadam eller dekorativa stenar för att hålla vegetationen bort från huset.