Så säkerställer vi en låg energianvändning på byggnader

Hållbarhet är ett av NCC:s främsta fokusområden. Vårt sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är bland annat genom att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader.

Det finns många faktorer som påverkar hur mycket energi en byggnad använder. Såväl byggnadens konstruktion som hur den förvaltas och användarnas beteende spelar en avgörande roll för energianvändningen.

Energifokus genom hela processen

Eftersom det är så många olika faktorer som påverkar energiåtgången under en längre tid, arbetar NCC med energieffektivisering från projektering till förvaltningsskede.

Genom att vi fokuserar på energifrågan genom hela byggprocessen skapas goda förutsättningar för att byggnaden får den avsedda energianvändningen under driftfasen. Därmed kan våra kunder även vara trygga med att både ekonomiska och miljömässiga mål kommer att uppnås. Med en låg energianvändning blir driftkostnaderna inte bara lägre, de blir även mindre känsliga för framtida energiprisökningar.

Energieffektiva byggnader i praktiken

Hur går man då till väga för att utforma en energieffektiv byggnad? Det finns olika sätt att uppnå minskad energianvändning, men som överordnade krav för vår arbetsprocess finns alltid god inomhusmiljö och enkel drift och underhåll, med den avsedda verksamheten i fokus. NCC:s första mål är alltid att reducera energiförluster. Detta kan göras genom så kallade passiva lösningar, som skapar ett välisolerat klimatskal och begränsar värmeförlusterna. Vi utgår ifrån kyotopyramiden.

  1. Reducera värme- och kylbehovet
  2. effektivisera elanvändningen
  3. Utnyttja solenergin
  4. Påverka brukarbeteendet
  5. Välj energikälla

Med start i basen av pyramiden begränsas i den första fasen värmeförlusterna genom klimatskalet. Detta ger fastighetsägaren en byggnad med lågt värmebehov under lång tid, även om installationerna efter hand byts ut. I nästa steg väljer vi ut installationer med låg elanvändning. Vi tar sedan tillvara möjligheterna att utnyttja solenergin. Därefter ser vi över hur vi kan underlätta ett energieffektivt beteende hos byggnadens brukare. Sist, men inte minst, väljs en energikälla som är anpassad efter det kvarvarande låga energibehovet. I första hand ska naturligtvis förnyelsebar energi användas.

Kundens mål styr energivalet

NCC har ett stort antal verktyg och en bred bas av erfarenheter när det gäller att utforma energieffektiva byggnader, men kundens ambitioner och målsättningar styr alltid valet i slutändan.

Vet du vilken energiprestanda du eftersträvar, och vad den innebär för framtida kostnader? Ta gärna en diskussion med oss på NCC om vilken lösning som passar dig bäst, vi har lång erfarenhet av att analysera dessa frågor utifrån både energi-, klimat och lönsamhetsperspektiv.

Med energiberäkningar som har utnämnts till bäst i branschen är vi trygga med att vi kan vägleda våra kunder till rätt val för energieffektiva byggnader.

Läs gärna bifogade dokument med en mer utförlig beskrivning av hur byggnaders energianvändning kan säkerställas och hur NCC arbetar med energiuppföljning.