Byggnaders energiprestanda

Allt oftare ställer byggherrar högre energikrav än vad byggreglerna kräver. NCC ser positivt på att fler aktörer vill vara med och driva på utvecklingen mot mer energieffektivt byggande. Genom att ställa högre energikrav kan vi både minska miljöbelastningen och sänka energikostnaderna.

Att ställa energikrav kan dock vara komplext. Det är av stor vikt att du som kund är tydlig i dina energikrav eftersom du annars riskerar att få in varierande anbud som är svåra att jämföra. Det kan då bli svårt att utvärdera olika alternativ, och i värsta fall får du inte det du (tror att du) har beställt.

För att underlätta processen med att ställa energikrav har vi tagit fram den korta guiden nedan. Ett utförligare stöd för kravställande finner du i Svebys checklista för beställare, som är en god utgångspunkt för energikrav på byggnader.

  1. Definiera tydligt vad som ingår i energiprestandakravet (värme, varmvatten, kyla, fastighetsenergi, verksamhetsenergi).
  2. Hänvisa till Sveby och använd definitioner enligt Boverkets byggregler.
  3. Ta hjälp av befintliga energi- och miljöcertifieringssystem. Men säkerställ att det inte blir motstridiga krav.
  4. Följ upp dina krav genom mätning.
  5. Om kravet ställs på teoretisk beräkning måste du som byggherre definiera en stor mängd indata samt ha kompetens att kunna jämföra beräkningarna.
  6. Definiera påföljden om energikravet inte uppfylls.

Vi på NCC sätter stolthet i att vara ledande i branschen inom energi, hela vägen från energiberäkningar till uppföljning. Genom att vi mäter energianvändningen i alla färdigställda byggnader (som vi uppför på totalentreprenad) och jämför mot beräknade värden så har vi byggt en stor kompetens kring energiberäkningar som få andra aktörer i branschen innehar.