Vi bygger VA-ledningar

NCC har lång erfarenhet av att bygga va-ledningar. Vi hjälper dig att välja den bäst lämpade metoden. Bara i Sverige finns cirka 190 000 kilometer kommunala vatten- och avloppsledningar som behöver ses över. Det räcker ca fem varv runt jorden.

Dagvattenledningar

Dagvattennätet leder bort vatten från vägar och hustak för att undvika översvämningar. Det är viktigt att dagvattnet tas om hand på ett riktigt sätt för att undvika förorening av grundvatten och vattendrag. Med dagens klimatpåverkan och risken för kraftigare regn blir deras funktion allt viktigare.

Underhållet av dagvattensystemet är ofta lägre prioriterat än avloppsnätet. De har lagts sämre, med mindre noggrannhet och är ofta av sämre kvalitet.

Vattenledningar

De trycksatta vattenledningarna förser hela samhället med dricksvatten. Från vattenverken till alla byggnader genom huvudledning och ut till så kallade serviser, ledningar som leder till den enskilda byggnaden.

Avloppsledningar

Avloppsvatten från toaletter, duschar och disk kallas spillvatten och leds i ledningar med självfall eller tryck. Ledningarna utsätts för stora påfrestningar inifrån, med sämre flöden och frätskador som följd. Avloppsledningarna ligger djupast för att inte förorena vatten i närliggande ledningar vid eventuellt läckage.