Vi bygger VA-ledningar

NCC har lång erfarenhet av att bygga va-ledningar. Vi hjälper dig att välja den bäst lämpade metoden. Bara i Sverige finns cirka 160 000 kilometer kommunala vatten- och avloppsledningar som behöver ses över. Det räcker fyra varv runt jorden. De flesta av de här ledningarna måste ligga på frostfritt djup, runt 2 meter.

Avloppsledningarna ligger djupast för att inte förorena vatten i närliggande ledningar vid eventuellt läckage. På sådana djup blir schaktning en dyr och tidskrävande affär. Oavsett om det handlar om en tryck- eller självfallsledning finns flertalet schaktfria metoder för ledningsförnyelse av vatten-, avlopps och dagvattenledningar. Metoderna är snabba, störningsfria, mer miljövänliga och dessutom mycket ekonomiska.

Dagvattenledningar

Dagvattennätet leder bort vatten från vägar och hustak för att undvika översvämningar. Det är viktigt att dagvattnet tas om hand på ett riktigt sätt för att undvika förorening av grundvatten och vattendrag. Med dagens klimatpåverkan och risken för kraftigare regn blir deras funktion allt viktigare.

Underhållet av dagvattensystemet är ofta lägre prioriterat än avloppsnätet. De har lagts sämre, med mindre noggrannhet och är ofta av sämre kvalitet. Här finns flera mycket ekonomiska schaktfria ledningsrenoveringsmetoder som snabbt och störningsfritt ger gamla ledningar nytt liv: strumpinfodring och slip-lining till exempel.

Vattenledningar

De trycksatta vattenledningarna förser hela samhället med dricksvatten. Från vattenverken till alla byggnader genom huvudledning och ut till så kallade serviser, ledningar som leder till den enskilda byggnaden. Även här är schaktfri ledningsrenovering lämplig, bland annat slip-lining, rörspräckning eller spraytekniker som snabbt och enkelt sprutar ett hållfast och långlivat skikt inuti det gamla röret. Flödet förbättras och du slipper byta ut röret. Med exempelvis PU-liner behöver du inte ens ordna med provisorisk vattenförsörjning. Även slopade ledningar kan återanvändas. Nyläggning kan ske schaktfritt med styrbar borrning, rörtryckning med mera.

Avloppsledningar

Avloppsvatten från toaletter, duschar och disk kallas spillvatten och leds i ledningar med självfall eller tryck. Ledningarna utsätts för stora påfrestningar inifrån, med sämre flöden och frätskador som följd.

Med flera av de schaktfria teknikerna lägger du helt nya rör i de gamla utan att gräva en meter. Med exempelvis strumpinfodring kan du lägga 100 meter rör på en arbetsdag. Det gör att du slipper de stora störningar i driften som schaktning innebär. Vid nyläggning kan schaktfria metodersom styrbar borrning och slip-lining användas.

Bernt Åldstedt_2
Bernt Åldstedt

Affärschef, NCC Infrastructure