Att lägga gasledningar - naturgas och biogas

Gas, framför allt biogas, blir allt vanligare som drivmedel, eller som energikälla vid uppvärmning. Ofta kan ledningar läggas schaktfritt.

Naturgas och biogas är samma sorts gas, metan. Skillnaden är att naturgas är en fossil gas, medan biogas är förnyelsebar. Därför finns ett stort intresse av att bygga ut näten för distribution av biogas.

I till exempel Stockholm har vi hjälpt till att lägga ledningar, främst för fordonsgas till bussar, mellan reningsverken där biogasen produceras och nya drivmedelsstationer.

Utan de snabba schaktfria metoderna för omläggning, nyläggning och renovering hade projektet inte varit möjligt, varken ekonomiskt eller praktiskt. I projektet har även ett nära samarbete med beställaren varit en nyckel till framgång.

I de varierande miljöerna har en mängd olika tekniker använts – schaktfria metoder, återanvändning av befintliga slopade ledningar och schaktning där inga andra tekniker varit möjliga.