Lösningar för dagvattenhantering

Markens förutsättningar, vilken yta som finns att tillgå och syftet med anläggningen bestämmer vilken lösning för dagvatten som vi ansett vara lämpligast för platsen. Utifrån dessa förutsättningar jobbar vi tillsammans med våra kunder fram de bästa hållbara lösningarna, såväl ovan som under mark.

Lösningar för dagvatten ovan mark

 • Öppna dagvattenlösningar
  Växter har en fantastisk fördröjande, renande och infiltrerande förmåga som vi kan ta till vara på. I stor skala genom att skapa våtmarker, dagvattenparker och dammar eller i mindre skala genom dagvattenbiofilter och gröna tak. Grönska och vattenspeglar ger också människorna i staden en trivsam och estetiskt tilltalande miljö.

 • Stadens ytor som vattensystem
  Det finns många ytor i staden som kan användas för flera funktioner. Torg, parker, sportplaner och skolgårdar kan utformas för att vid intensiva regn samla och fördröja vatten. 

Lösningar för dagvatten under mark

 • Vattenmagasinering
  Dagvattnet kan fångas upp och ledas till underjordiska magasin för att avlasta dagvattensystemet vid kraftiga regn. Vattnet och släpps sedan långsamt ur magasinet till dagvattennätet när det finns kapacitet att ta emot det. Magasin har även en renande effekt på vattnet då föroreningarna faller till magasinets botten och sedimenteras.
 • Markbeläggning som släpper igenom vatten
  Hårdgjorda ytor i staden är i dagens läge ett problem vid skyfall men genom att arbeta med genomsläppliga markbeläggningar istället kan dessa göras till en del av lösningen. Vägar, gator och parkeringsytor kan användas för att infiltrera och fördröja vatten. Detta är väl beprövat i Danmark genom konceptet NCC Permavej

 • Skelettjordar för bevattning av träd
  För att skapa bra förutsättningar för träd att växa i stadsmiljö kan en uppbyggnad av marken kallad skelettjord konstrueras. Metoden skapar hålrum i växtbädden vilket skapar utrymme för gasutbyte för trädens rötter, samt en stabil struktur som motverkar att växtbädden kompakteras. Dagvatten leds till skelettjorden där vattnet fördröjs, infiltreras och bevattnar träden och växterna.   

 • Utbyggnad och renovering av vatten och avloppsnätet
  Det är viktigt att de VA-nät som finns och ska byggas har rätt kapacitet och är fullt fungerande. I de fallen en ökad kapacitet behövs för att undvika översvämningar kan regntunnlar behövas. Läs mer om renovering och byggnation av ledningsnät.

Bild på Hans Säll, Chef affärsutveckling Infra Services, NCC Infrastructure.
Hans Säll

Affärsutvecklingschef Infrastructure, ordförande eRoadArlanda, NCC Infrastructure