Närbild på dagvatten bland vass.

Lösningar för dagvattenhantering

Utifrån markens förutsättningar, vilken yta som finns att tillgå och syftet med anläggningen jobbar vi tillsammans med våra kunder fram de bästa hållbara lösningarna, såväl ovan som under mark.

Genom att vi arbetar med öppna och gröna dagvattenlösningar kombinerat med underjordiska magasin och dagvattenrör får vi till en långsiktig hållbar dagvattenhantering som klarar framtidens klimatförändringar.
Hans Säll, chef affärsutveckling NCC Infrastructure

Exempel på produkter och tjänster kopplade till hållbar dagvattenhantering

Åtgärder

 • Genomsläppliga markbeläggningar
 • Fördröjningsmagasin, dammar och anlagda våtmarker
 • Barriärer och jordförstärkning
 • Utbyggnad och renovering av ledningsnät
 • Träd och blomstrande biotoper
 • Sociodukter, ekodukter, faunapassager

Vinster

 • Infiltration
 • Upptag och magasinering av nederbörd
 • Mångfunktionella ytor, översvämningsytor som även kan fungera som rekreationsytor
 • Översvämning och erosionsskydd
 • Avskiljning och nedbrytning av föroreningar
 • Biologisk mångfald
Mats Eklund

Regionchef, Civil North Sweden, NCC Infrastructure

Johan Eriksson

Regionchef, Civil Middle Sweden, NCC Infrastructure

Per-Arne Engström

Head of Department, Civil Stockholm Sweden, NCC Infrastructure

Torbjörn Fant

Regionchef, Civil West Sweden, NCC Infrastructure

Bild på Janne Flink, avdelningschef NCC Infrastructure.
Janne Flink

Regionchef, Civil South/East Sweden, NCC Infrastructure

Bild på Jörgen Flink, regionchef Civil Engineering South, NCC Infrastructure.
Jörgen Flink

Avdelningschef, Civil South Sweden, NCC Infrastructure