Närbild på dagvatten bland vass.

Lösningar för dagvattenhantering

Utifrån markens förutsättningar, vilken yta som finns att tillgå och syftet med anläggningen jobbar vi tillsammans med våra kunder fram de bästa hållbara lösningarna, såväl ovan som under mark.

Genom att vi arbetar med öppna och gröna dagvattenlösningar kombinerat med underjordiska magasin och dagvattenrör får vi till en långsiktig hållbar dagvattenhantering som klarar framtidens klimatförändringar.
Hans Säll, chef affärsutveckling NCC Infrastructure

Exempel på produkter och tjänster kopplade till hållbar dagvattenhantering

Åtgärder

 • Genomsläppliga markbeläggningar
 • Fördröjningsmagasin, dammar och anlagda våtmarker
 • Barriärer och jordförstärkning
 • Utbyggnad och renovering av ledningsnät
 • Träd och blomstrande biotoper
 • Sociodukter, ekodukter, faunapassager

Vinster

 • Infiltration
 • Upptag och magasinering av nederbörd
 • Mångfunktionella ytor, översvämningsytor som även kan fungera som rekreationsytor
 • Översvämning och erosionsskydd
 • Avskiljning och nedbrytning av föroreningar
 • Biologisk mångfald