Klimatanpassning med Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering spelar en avgörande roll för en fortsatt, hållbar samhällsutveckling och påverkar alla dimensioner av hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Att investera i dagvattenlösningar bidrar till en hållbar stadsutveckling, god vattenkvalitet och förebygger negativa klimateffekter. Det säkrar även uppkomsten av ekosystemtjänster och ger inte bara ekologiska och sociala mervärden utan medför dessutom ofta långsiktiga kostnadsbesparingar.

Vad är hållbar dagvattenhantering?

Ämnet är mycket brett och omfattar såväl samhällsplanering, tekniska lösningar, dagvattenavledning som hantering av översvämningsrisker, dagvattenföroreningar samt åtgärder för dagvattenrening. Vatten är även ett viktigt element i vår omgivning. Öppna dagvattensystem och infiltrationsytor kan berika platser så att det får ett estetiskt tilltalande, ekologiskt och rekreativt värde och samtidigt minskar risken för översvämningar och överbelastning av stadens VA-system.

Vikten av ett helhetsperspektiv

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, är en viktig del i hållbar dagvattenhantering men det är minst lika viktigt med ett helhetsperspektiv i samhällsplaneringen där ett flertal dagvattenåtgärder stöttar varandra. Med vår samlade kompetens kan vi erbjuda kommuner och fastighetsägare ett helhetsåtagande, från inventering, analys och planering till byggnation, drift, underhåll och hållbarhetsrapportering.

Enligt våra erfarenheter är det tydligt att tidig samverkan ger ett mervärde för alla berörda parter. Läs mer om hur NCC jobbar med Partnering.

Exempel på produkter och tjänster för hållbar dagvattenhantering: 

  • Ökad infiltration genom grå-grön infrastruktur och genomsläppliga markbeläggningar.
  • Översvämnings- och erosionsskydd genom barriärer och jordförstärkning.
  • Dammar, översilningsytor och anlagda våtmarker som bidrar till omhändertagande, rening och fördröjning.
  • Gröna tak, utjämningsmagasin och perkolationsmagasin som bidrar till minskat flöde och ökad grundvattenbildning.
  • Multifunktionsytor, översvämningsytor som även kan fungera som rekreationsytor och mötesplatser.
  • Grönskande bullervallar, träd och blomstrande biotoper som bidrar till avskiljning och nedbrytning av föroreningar, men även biologisk mångfald, luftrening och inbindning av koldioxid.
  • Ökad kapacitet genom utbyggnad och renovering av VA-nät.
Marknadschef Infra Services, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Lena Furuhovde

Marknadschef Infra Services, NCC Infrastructure

Bild på Hans Säll, Chef affärsutveckling Infra Services, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Hans Säll

Chef affärsutveckling Infra Services, NCC Infrastructure