Hållbar renovering - samarbetsfaser

Vi vet att varje projekt har sina utmaningar och möjligheter, men också att det bästa sättet att ta tillvara möjligheterna är ett nära samarbete och en strukturerad process. Genom Hållbar Renovering går vi tillsammans från vision till detaljerad utformning med dina behov i fokus. Med NCC:s organisation och breda kompetens i ryggen kan du känna dig trygg under hela genomförandet.

1. Analys - Helhetskalkyl

Vi börjar med att kartlägga förutsättningar. Vi tittar bland annat på hur driftskostnader och energianvändning kan minskas samt vilka möjligheter som finns för hyreshöjande åtgärder. En bruttolista av möjliga åtgärder och en helhetskalkyl tas fram. En gemensam styrgrupp och projektledning formas. Principerna för den gemensamma och öppna ekonomin diskuteras.

2. Målbild - Val av åtgärdspaket

För att kunna forma projektets målbild behöver fördjupade mätningar, provtagningar och marknadsanalyser göras. Investeringsutrymmet fastställs och en gemensam risk- och möjlighetsanalys görs. Projektering genomförs och riktkostnad tas fram. I partneringdeklarationen formuleras gemensamma mål, handlingsplaner och beslutsvägar.

3.Genomförande - De boende i fokus

Med hyresgästernas bästa för ögonen startar en effektiv byggprocess. God planering, kontinuerlig information och en väl fungerande logistik är alla förutsättningar för att tidplanen ska hålla och för ett lyckat slutresultat. Eftersom vi arbetar i NCC Partnering har vi möjlighet att återföra erfarenheter och förbättra processer längs vägen. Slutkostnadsprognoser görs löpande.

4. Uppföljning - Erfarenhetsåterföring

Tillsammans granskar vi att vår gemensamma målbild uppfyllts. Energibesparingen kontrolleras och besiktningar utförs. Under garantitiden görs regelbundna servicebesök och de boende får hjälp att installera sig. Vi har ett slutmöte om ekonomin. I slutworkshopen återförs erfarenheter till vår gemensamma arbetsgrupp. Detta är särskilt viktigt vid fortsatt samarbete i flera etapper.

Madeleine_Nobs_NCC25003
Madeleine Nobs

Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building

Mer om Hållbar renovering