Hållbar Renovering

Hållbar Renovering är ett helhetskoncept som gör renovering till en bra affär genom att hitta lönsamma synergieffekter mellan renovering, energieffektivisering och underhåll. Det skapar utrymme för hållbara investeringar där livskvalitet och ekonomi går hand i hand.

En välskött boendemiljö värderas högt av både fastighetsägare och hyresgäster. Men för de flesta fastighetsägare är viljan större än de ekonomiska resurserna och den planerade renoveringen skjuts ofta på framtiden. Men i takt med att renoveringsbehoven ökar, ökar också drifts- och underhållskostnader. Samtidigt minskar områdets attraktivitet och möjligheten till ökade hyresintäkter. Men i utmaningen för befintliga bostäder döljer sig också stora möjligheter.

Totalekonomin är nyckeln

Genom att se till totalekonomin kan ekonomiska möjligheter skapas. Energibesparingar kan finansiera en renovering. Renoveringen minskar underhållskostnader och ökar samtidigt attraktionskraft och hyresnivå. En åtgärd möjliggör en annan. Det finns med andra ord utrymme för att säkra trivsamma bostäder för de boende och samtidigt ge fastighetsägaren en långsiktig och lönsam förvaltningsplan. Det är det som Hållbar Renovering handlar om.

Ett gemensamt ansvar

Till år 2020 ska energianvändningen i bostäder ha minskat med 20 procent. Den största besparingen kommer att behöva göras i befintliga bostäder, eftersom nyproduktion utgör en så liten andel av alla bostäder. Att hushålla med jordens resurser har blivit vårt gemensamma ansvar. Hållbar Renovering gör det möjligt att dra ditt strå till stacken samtidigt som du investerar i den egna boendemiljön och driftsekonomin.

Helhetssyn

Hållbar Renovering tar hänsyn till att varje kund, fastighet och område har sina unika förutsättningar. Genom att tillsammans utvärdera olika insatser utifrån dina behov blir det lättare att se hur de påverkar din totalekonomi på lång sikt. Därefter kommer vi fram till ett åtgärdspaket som är relevant och ekonomiskt för dig. Samverkansformen Partnering ger oss möjlighet att skapa ett långsiktigt hållbart resultat.

Alla kan påverka projektet

Renoverings- och ombyggnadsprojekt är ofta komplexa, det är många aspekter att ta hänsyn till. Ett öppet samarbete där alla parter bidrar och delar med sig av sin kunskap är en nyckel till framgång. Partnering innebär att vi bildar en gemensam organisation, har gemensam ekonomi och arbetar mot gemensamma mål. På så sätt skapas ett starkt, gemensamt engagemang för projektet från start. Det ligger i allas intresse att värna kvaliteten, att bli klara i tid och att hålla den riktkostnad vi satt upp gemensamt. Genom att involvera de boende i processen blir även deras behov tillgodosedda.

Hög miljöprestanda

Inom NCC finns erfaren expertis inom energi och miljö. Därför finns det stora möjligheter att genomgående välja lösningar med en hög miljöprestanda. Förutom energi- och driftsbesparingar har du möjlighet att miljö- eller energiklassificera byggnader samt välja klimateffektiva material och alternativa energikällor. Vi kan också erbjuda dig att klimatkompensera hela projektet. Självklart minimerar vi projektets klimatpåverkan under byggtiden.

Effektiv och självlärande process

Partnering ger också bra möjlighet att kontinuerligt effektivisera arbetet genom upprepningseffekter och löpande förbättringar. Våra erfarenheter av industriellt byggande ger dig en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad process, där våra kunskaper om exempelvis inköp, logistik och projektplanering också bidrar till lägre kostnader.

Se våra filmer om Hållbar renovering

Hållbar Renovering är ett helhetskoncept som gör renovering till en bra affär genom att hitta lönsamma synergieffekter mellan renovering, energieffektivisering och underhåll.

NCC, Spridd och Botkyrkabyggen renoverar miljonprogrammet i Fittja i Stockholm. 1300 lägenheter i 24 hus. Här är filmen från invigningen av ett alldeles fantastiskt konstverk om Fittja. På byggplanket på vår arbetsplats i Fittja finns resultatet av ett unikt samarbete med den konstnärliga ledaren Saadia Hussein och ett dream team ungdomar från Fittja som låtit kreativiteten flöda.

Madeleine_Nobs_NCC25003
Madeleine Nobs

Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building

Mer om Hållbar renovering