Addera badrumsrenovering

Med Addera badrumsrenovering renoverar och färdigställer du en hel stam på bara tio dagar. Dammfritt, säkert och med minimal störning för de boende. Ett projekt med Addera stambyte- och badrumsrenovering bygger på ett industrialiserat tänkesätt där ett nytt badrum byggs inuti det gamla med en fuktsäker ventilerad konstruktion. Det minimerar rivningsarbeten, kortar byggtiden och resulterar i en lönsammare renovering med en hållbar kvalitet genom hela byggprocessen.

Traditionell badrumsrenovering innebär ofta att entreprenören är inne i varje enskilt badrum mellan 6-8 veckor. Med Addera stambyte- och badrumsrenovering färdigställer vi en hel stam, inklusive badrum, på normalt 2 veckor. Flera stammar kan också renoveras parallellt, t e x trapphusvis. De boende behöver inte ens flytta ut.

Kort och fast byggtid

Adderas renoveringsmetod är standardiserad och uppbyggd på moment där alla aktiviteter och byggdelar hanteras på ett resursoptimalt sätt. Varje projekt inspekteras alltid ingående innan byggstart och planeras därefter utifrån de förutsättningar som råder. Detta är en central del för att nå ett så bra resultat som möjligt i slutändan samt för att kunna säkerställa en så realistisk tidsplan som möjligt.

Tidsplanen lägger grunden för projektet och utsikterna för att lyckas hålla denna underlättas markant tack vare den ventilerade konstruktionen som Addera använder sig utav. Den justerbara stommen gynnar projektet vid oförutsedda problem med ex: fuktskador, asbest eller sneda väggar och tillåter projektet att fortgå som planerat utan någon tidsförlust.

Genom att tänka efter före, kan onödigt tidsspill undvikas och allt material som används i projektet är därför noggrant planerat och strukturerat för att värna både om miljö och om plånbok. Något utav det allra viktigaste för projektet anser vi är den värdeskapandetid hantverkarna får i projektet, det är därför viktigt att allting stämmer från dag ett.

De kvarboende i fokus

Under en ombyggnad är det idag vanligt att de boende bor kvar i sin lägenhet. Förr var det betydligt vanligare att man evakuerade boende till ett ersättningsboende och även om det idag fortfarande förekommer, så är det väldigt ovanligt. För NCC är det därför väldigt viktigt hur de kvarboende upplever ombyggnaden och man lägger därför ett stort fokus på dessa för att säkerställa deras trivsel. Bostadsbolagen har fastslagit att hanteringen utav de kvarboende är en nyckelfaktor till lyckade projekt, något vi inte kan göra annat än instämma kring.

Genom effektiv kommunikation samt engagerad personal jobbar NCC alltid för att störningen skall bli så liten som möjligt. Vanligtvis berörs inte de boende i mer än 10 arbetsdagar då detta i snitt är hur länge våra hantverkare arbetar inne i respektive lägenhet. Vi jobbar även på ett så tydligt sätt som möjligt med att informera de boende om vilka det är som kommer vistas i lägenheten under arbetets gång samt andra praktiska detaljer som är viktiga för de boende att ha kännedom om. Det är deras hem vi skall in och jobba i och vi anser därför att det är av yttersta vikt att de är medvetna om alla detaljer kring bygget.

Lägre kostnad

De flesta fastighetsbolag idag vill att en investering skall genomförs på ett så lönsamt sätt som möjligt. Vad är det mest lönsamma sättet för fastighetsbolagen undrar man då? Det vi menar är att det absolut viktigaste, då man skall ta ett investeringsbeslut eller handla upp en entreprenad med stambyte och badrumsrenovering, är att se till helheten. Det gäller att lyfta blicken och se vad den totala investeringen och kostnaden blir över en längre tid snarare än vad det kommer kosta för tillfället.

Det som vanligen inträffar är att fastighetsbolaget handlar upp en entreprenad på det lägsta anbudspriset och då per automatik tror att man gjort en affärsmässigt bra investering. Detta stämmer tyvärr inte alltid med verkligheten då många faktorer påverkar huruvida en investering är lönsam eller ej. Vår rekommendation är att alltid utvärdera sin investering ur ett lönsamhetsperspektiv för att se om den är ekonomiskt fördelaktigt.

Hållbart och tryggt

För att uppnå ett säkert och hållbart byggande är renoveringsmetoden Addera använder sig utav P-märkt och har ett godkännandebevis för extra hög kvalitet. Det innebär att NCC med renoveringserbjudandet Addera idag är en komplett samarbetspartner med en P-märkt och godkänd renoveringsprocess för stambyte och badrumsrenovering.

P-märket är ett kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter och tjänster. Märkningen uppfyller, förutom lag- och myndighetskrav, även andra höga krav som marknaden efterfrågar. P-märket betyder dessutom att Adderaprodukten är typprovad, att NCC:s egenkontroll övervakas samt att installation och montage kontrolleras.

Adderas teknik med den fuktsäkra konstruktionen bygger på att en tunn luftspalt bildas mellan det gamla och det nya badrummet. Luftspalten ansluts till den ordinarie ventilationen i badrummet och säkerställer på så vis en luftrörelse och undertryck i luftspalten som aktivt ventilerar hela konstruktionen. Eftersom den ventilerade konstruktionen arbetar under hela badrummets livslängd, förebyggs effektivt eventuella fuktläckage som annars kan ställa till det längre fram.

Stefan Henemo

Affärsansvarig Addera badrum, NCC Building

Addera badrumsrenovering

  • P-märkt av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Godkänd produkt för uttorkning av fuktskador
  • Asbestsanering behövs inte då ytskikt kan vara kvar
  • Minimerad rivning som bullrar och dammar
  • Minimal störning för boende, 2 veckors byggtid
  • Minskat hyresbortfall p.g.a. kort byggtid
  • Genomtänkt logistik och mer värdeskapande tid för hantverkaren
  • Specialiserade multihantverkarteam
  • Förenklar framtida underhåll 
  • Luftad, säker konstruktion skyddar mot framtida fuktskador