Gör mer medvetna val med EPD:er

På NCC kan du köpa asfaltprodukter med deklarerad miljöpåverkan kopplade till det specifika verket där asfalten tillverkas. Det ger dig underlag för en skarpare miljö- och klimatkalkyl.

Miljövarudeklarationer, EPD:er, efterfrågas vid alla typer av byggnationer i syfte att mäta och tydliggöra miljöpåverkan i ett projekt och för att uppnå hållbarhetsmål. Idag är det fortfarande vanligt att utgå från generella schablonvärden. Men vi nöjer oss inte med det.

För att få skarpare och mer specifika miljövarudeklarationer använder vi en egenutvecklad och tredjepartscertifierad metod för att göra miljövarudeklarationer, kopplade till asfaltverket där produkten tillverkas. I dessa redovisar vi miljöpåverkan av våra produkter på ett sätt som inte är möjligt när man utgår från enbart schablondata. Det gör vi för att:

  • Ge dig som kund ett mer transparent, faktabaserat och precist underlag för dina miljö- och klimatberäkningar
  • Identifiera vilka åtgärder som ger mätbar och minskad miljöpåverkan vid tillverkning av asfaltprodukter vid ett specifikt verk
  • Förbättra egna processer och sprida goda exempel inom företaget för att minska vår egen verksamhets miljö- och klimatavtryck
  • Kunna erbjuda våra kunder branschens mest hållbara lösningar för asfaltprodukter

EPD mer än en klimatdeklaration

En miljövarudeklaration, Environmental Product Declaration, EPD, presenterar en produkts miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv på ett transparent, objektivt och standardiserat sätt. Här inkluderas alltså inte bara klimatdeklarationen, som redovisar utsläpp av växthusgaser. EPD:n innehåller även uppgifter om produktens hela miljöpåverkan, såsom t.ex. övergödning och försurning såväl som resursanvändning. Några exempel på delar som vi räknar på vid framtagandet av en miljövarudeklaration för ett asfaltverk är bränsle, bitumen, vidhäftningsmedel och råvarutransporter.

Certifierad process ger säkrare värden

Den grundliga processen vi använder för att ta fram en plats- och produktspecifik EPD, är certifierad och granskas genom årliga revisioner av en tredje part. Varje EPD du får från oss baseras på uppgifter från oss och våra leverantörer för att skapa spårbarhet genom hela tillverkningskedjan för våra asfaltprodukter.

Arbetet med EPD:er skapar ett förändringstryck på asfaltbranschen. Vi kan nu på ett transparent och kvantifierbart sätt visa att vi är med och ställer om vår bransch mot mer miljövänlig asfaltproduktion och koldioxidneutralitet.
Linda Löwhagen, EPD process manager NCC
Linda Löwhagen

Teknisk specialist miljö, Asfalt, NCC Industry