NCC Green Asphalt®

Den nya lågenergiasfalten NCC Green Asphalt®, är en av många miljöanpassade produkter som NCC har utvecklat de senaste åren. Genom att vidareutveckla metoderna för tillverkning och blandning, har vi lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid.

Vi arbetar för att minska branschens miljöpåverkan

Samhället har behov av en fungerande infrastruktur och lägre koldioxidutsläpp. NCC arbetar för att minska branschens miljöpåverkan och utvecklar hållbara, kostnadseffektiva vägar inför framtiden.

Med Green Asphalt har NCC hittat en miljöanpassad lösning där kvaliteten och kostnaden är densamma som för traditionell asfalt. Processen är patentskyddad och varumärket NCC Green Asphalt är skyddat.

Höga temperaturer var tidigare ett måste

Hittills har höga temperaturer varit en förutsättning att få fram tillräckligt stark asfalt för till exempel motorvägar. Huvuddelen av den asfalt som tillverkas och läggs på svenska vägar är därför varmt producerad. Det betyder att stenmaterial och bitumen värms och blandas vid höga temperaturer.

Processen för traditionell asfaltproduktion är både energikrävande och dyr. För varje ton asfalt som produceras går det åt cirka sju liter eldningsolja. I Sverige produceras runt sju miljoner ton varmasfalt per år. Det betyder att branschen varje år använder ungefär 50 miljoner liter eldningsolja, med stora koldioxidutsläpp till följd.

Lägre temperaturer ger stora miljöbesparingar

Genom att sänka temperaturen ner till 120 grader vid asfaltproduktionen blir koldioxidutsläppen upp till 30 procent lägre. Även utsläppen av kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar kraftigt.

Temperatursänkningen är dessutom en miljövinst ur arbetsmiljösynpunkt. Det blir mindre rök och lukt. Dammpartiklarna i luften minskar liksom utsläppen av lättflyktiga organiska föroreningar och aromatiska kolväten.

“Hemligheten bakom NCC Green Asphalt är en vidareutveckling av metoderna för tillverkning och blandning. Vi har lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid.”

- Roger Lundberg

Roger Lundberg

Försäljning och Marknad, NCC Industry

Läs mer om NCC Green Asphalt

Visst går det att minska asfaltens miljöpåverkan utan att äventyra kvaliteten. Resultatet är upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp.

Faktablad NCC Green Asphalt (PDF)