Vatten och Avlopp, Svinninge

NCC bygger ut allmänna vatten- och spillvattenledningar i kommundelen Svinninge i Österåkers kommun.

I uppdraget ingår utbyggnad av ledningar inom ett 30-tal detaljplaneområden. Totalt 1 150 fastigheter berörs. Kommunen räknar med en förtätning av området på 40-50 procent efter utbyggnaden.

Ledningarna läggs i huvudsak i befintliga vägar. Spillavloppsystemet består av självfallsledningar och lågtrycksavlopp, dimensioner mellan 35-315, längd cirka 50 km. Dessutom byggs 11 större pumpstationer för att pumpa spillavloppsvattnet vidare mot reningsverket i Magretelund. Även vägar, GC-vägar, busshållplatser och vägbelysning rustas upp i området. Bergssprängning utförs på ett antal delsträckor.

Arbetet sker i partnering mellan NCC, Roslagsvatten och Österåkers kommun. En optimal samarbetsform för långtidsarbeten. Alla parter involveras tidigt och de bästa lösningarna kan diskuteras fram. En kalkyl tas fram och fastställs för varje område, därefter sker formell beställning.