Säkrare väg mellan Norrtälje och Kapellskär

Nu bygger NCC om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Den 21 kilometer långa vägen blir en helt mötesfri 2+1-väg med mitträcke för att minska olyckor och förbättra framkomligheten.

Trafiken väntas öka på den olycksdrabbade vägsträckan mellan Norrtälje och Kapellskär på Gräddö. Det är en sträcka som trafikeras av mycket tung trafik från Kapellskärshamn och gång- och cykeltrafikanter har haft svårt att både ta sig fram och korsa vägen. Ombyggnaden gör det enklare för alla resenärer att ta sig fram säkrare.

Säker vägdesign

Vägsträckan breddas nu med ett körfält för växelvis omkörningar. Ett mitträcke eliminerar risken för frontalkollisioner, som är just den typ av olycka som ger flest dödsolyckor på våra vägar. Korsningarna längs med sträckan byggs också om, bland annat blir några fyrvägskorsningar till trevägskorsningar med separata körfält för vänstersväng.

Bättre för buss och cykel

För att förbättra möjligheterna att välja kollektivtrafik och att nå lokala mål till fots och cykel byggs planskilda korsningar under E18. En nybyggd gång- och cykelväg kompletterar de gång- och cykelförbindelserna som idag finns längs sträckan på befintliga lokalvägar.

Lätt att resa för alla

I uppdraget ingår också att bygga om och tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs med hela sträckan. Även en infartsparkering och Trafikkontrollplats anläggs.

Hållbar produktion

Under produktionen så kommer överskott av jord och bergmaterial att återanvändas för ombyggnation av vägen. Det gör att vi kan minimera våra transporter och därmed minska skadliga utsläpp.

Niclas Larsson

Produktionschef, NCC Infrastructure