Energieffektivisering och helrenovering av Kvarteret Trumman, Helsingborg

Framgångsrik energieffektivisering och helrenovering i partnering.

I Helsingborg har vi totalrenoverat en fastighet från 1950-talet med stort renoveringsbehov. Allt från fasad, badrum, kök, stammar, installationer, interiör och uppvärmningssystem har förnyats.

För att skapa en långsiktigt hållbar investering valdes helhetskonceptet Hållbar Renovering, som syftar till att hitta de mest lönsamma synergieffekterna mellan renovering, energieffektivisering och underhåll i en specifik fastighet. Tillsammans med Fastighetsbolaget Trumman genomfördes en analys av olika renoveringsalternativ med tillhörande kalkyler för bland annat drift och underhåll. I det alternativ som valdes kunde boendestandarden höjas kraftigt samtidigt som en stor energieffektivisering kunde uppnås. Renoveringen har därmed inte bara minskat driftkostnaderna, utan även ökat fastighetens värde och attraktionskraft.

En stor framgångsfaktor i projektet har varit att vi arbetat tillsammans med kunden i en nära och öppen samverkan – partnering. Bland annat kunde sju helt nya lägenheter utvecklas i souterrängplan, utöver de sex nya lägenheter som redan planerades.

Omfattande renovering

Huset är byggt 1955 och var i behov av omfattande renovering. Tillsammans med Fastighetsbolaget Trumman genomfördes en analys av olika renoveringsalternativ med tillhörande kalkyler för bland annat drift och underhåll. Det alternativ som slutligen valdes omfattade bland annat tätning av fasad, fönsterbyte, stambyte, badrumrenovering, byte av uppvärmningssystem samt en generell standardhöjning. Hissar installerades i de två trapphusen. I samband med renoveringen tillgänglighetsanpassades också hela huset.

Mer energieffektivitet

Oljepannan byttes ut mot fjärrvärme och huset förbereddes för värmeåtervinning ur frånluften. Två av de nya vindslägenheterna utrustades med separata FTX-aggregat med 75 procents värmeåtervinning ur ventilationsluften.

Energieffektiva ventilationsfläktar, utbytta termostater och en justering av hela värmesystemet har också bidragit till det minskade energibehovet. I bad och kök installerades snålspolande armaturer för att minska användningen av vatten. Efter renoveringen har energianvändningen i fastigheten minskat med cirka 25 procent.

Smidigare projekt med partnering

Tack vare ett nära samarbete i partnering har alla nyckelpersoner funnits med i ett tidigt skede. Det har gjort att vi gemensamt kunnat göra kloka val som sänkt kostnader och som effektiviserat logistik och byggprocess. Gemensamma mål för omfattning, tid och kvalitet utformades tidigt.

Samarbetet har präglats av dialog och erfarenhetsåterföring. Dessutom har lösningar kunnat utvecklas och förädlas under arbetets gång. Bland annat utvecklades idéerna för de nya lägenheterna i det nära partneringsamarbetet. Kostnader utvärderades gemensamt för att kunna hitta den mest optimala lösningen vid genomförandet.