NCC offentliggör ett icke bindande erbjudande om att förvärva vissa av bolagetsobligationer för kontant köpeskilling

NCC Treasury AB (publ) (”Bolaget”) meddelar ett icke bindande erbjudande (”Erbjudandet”) omåterköp av vissa obligationer utgivna av Bolaget för kontant köpeskilling. Anledningen till erbjudandet är att NCCs finansierings-behov har minskat som en följd av avknoppningen av Bonava i juni 2016.

Erbjudandet

Bolaget erbjuder sig att, för en total kontant köpeskilling om upp till 600 MSEK i nominellt belopp samt upplupen ränta, (”Maxbeloppet”), återköpa följande av Bolaget utgivna obligationer; a) 2013/2017 med ISIN SE0005096146 om 500 MSEK (”Obligation 2017”), b) obligationer 2013/2018 med ISIN SE0005365418 om 550 MSEK (”Obligation 2018”), samt c) obligationer 2014/2019 med ISIN SE0005798139 om 300 MSEK (”Obligation 2019” tillsammans med Obligation 2018 och Obligation 2017 Obligationerna”) från innehavare av Obligationerna. Den erbjudna kontanta köpeskillingen (”Köpeskillingen”) är för:

Obligation 2017 100,988 procent av det nominella beloppet plus upplupen och ej betald ränta

Obligation 2018 102,374 procent av det nominella beloppet plus upplupen och ej betald ränta, samt

Obligation 2019 100,836 procent av det nominella beloppet plus upplupen och ej betald ränta.

Erbjudandet börjar kl. 08.00 den 4 juli 2016, och löper ut kl. 12.00 den 11 juli 2016, såvida Bolaget inte förlänger eller drar tillbaka erbjudandet om återköp. Anmälan om återköp efter den 11 juli kommer ej beaktas och anses ogiltiga.

Innehavare som önskar sälja sina obligationer i Erbjudandet ska kontakta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) enligt instruktionerna nedan. Innehavare kan välja att sälja hela eller delar av sina Obligationer i Erbjudandet.

Erbjudandet är icke bindande för Bolaget, och Bolaget förbehåller sig rätten, att öka eller minska Maxbeloppet. Bolaget kommer efter att Erbjudandet stängt bestämma vilka Obligationer som ska återköpas och kommer då bland annat ta hänsyn till och tidpunkten då anmälan för återköp gjordes samt antalet Obligationer som innehavare vill sälja.

Innehavare av Obligationer som inte deltar i Erbjudandet, eller vars Obligationer inte godtas för återköp, kommer behålla sina Obligationer på oförändrade villkor.

Sammanfattning/preliminär tidplan

Erbjudandet påbörjas              o8.00 den 4 juli 2016

Erbjudandet löper ut                12.00 den 11 juli 2016

Likviddag                                      Förväntas vara den 18 juli 2016

Köpeskilling                                 a) Obligation 2017; 100,988 procent av det nominella beloppet plus upplupen men ej betald ränta

                                                          b) Obligation 2018; 102,374 procent av det nominella beloppet plus upplupen men     ej betald ränta

c) Obligation 2019; 100,836 procent av det nominella beloppet plus upplupen men ej betald ränta

Samtliga innehavare av Obligationer som önskar sälja obligationer i Erbjudandet, eller som har andra frågor, kan kontakta Charlotte Ekblom (charlotte.ekblom@seb.se,

+46 8 506 230 07).

Tillämplig lag

Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av detta Erbjudandet. Svensk domstol ska ha exklusiv jurisdiktion över samtliga tvister som uppkommer genom eller i anslutning till Erbjudandet, och Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Om NCC AB (publ)

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

För ytterligare information, vänligen besök www.ncc.se

Begränsningar i erbjudandet

Erbjudandet riktas inte, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller något annat land där det inte kan göras utan godkännande från relevanta myndigheter (tillsammans ”Icke godkända länder”). Detta innefattar, men är inte begränsat till, fax, e-postmeddelanden, telex, telefon och internet. I enlighet med detta kommer kopior av Erbjudandet inte att, och får inte heller, skickas eller på annat sätt spridas i eller distribueras till USA eller något av de Icke Godkända Länderna.

Personer som mottar sådana dokument, (inklusive förvaltare, gode män och förvaltarregistrerade innehavare) får inte distribuera, eller skicka dem via post till eller från USA eller till de Icke Godkända Länderna.

Anmälningar om att delta i Erbjudandet och som är ett direkt eller indirekt resultat av en överträdelse av ovan begränsningar kommer anses vara ogiltiga.

Detta dokument ska inte heller anses vara ett erbjudande om att sälja värdepapper i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller något av de Icke Godkända Länderna.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar som finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har inte något ansvar att tillhandahålla någon rådgivning eller liknande till någon innehavare av Obligationerna i samband med Erbjudandet. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har inte verifierat informationen i detta dokument, och har inget ansvar för informationen i detta dokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, Chief Financial Officer NCC AB, 08 585 517 65, 070 228 88 81

Charlotte Z Lindstedt, Finance Director NCC AB, 08 585 520 80, 070 545 20 54

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK(exklusive Bonava) och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.