NCC bygger trafikplats i Göteborg åt Trafikverket

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Trafikplats Tingstad i centrala Göteborg, avseende väg och broar som ingår som en del i Marieholmsförbindelsen. Ordern är värd 633 MSEK.

– Vi är glada att få medverka till förbättringarna av Göteborgs utmanade trafiksituation. NCC har en ambition att vara ledande inom infrastrukturbyggande. Tingstads trafikplats innehåller flera avancerade moment som visar att vi har kompetens för stora projekt, säger Nils Bjelm, chef för segment anläggning på affärsområdet NCC Construction Sweden.

Trafikplats Tingstad är ett av fyra delprojekt i Marieholmsförbindelsen, en ny förbindelse under Göta älv. Trafikplats Tingstad är en del av E6:an, som är huvudtrafikleden mellan Göteborg och Oslo. NCC bygger både väg och broar i projektet, som ska stå klart i juni 2020. Området är tungt trafikerat med 80 000 bilar som passerar varje dygn.

– En stor utmaning i projektet är att E6:an går rakt igenom byggområdet. Trafiken kommer bland annat att ledas om på provisoriska vägar under byggtiden. Vi lägger här bland annat stor fokus på bullerdämpande åtgärder och vår ambition är att minimera störningar för närboende, säger Nils Bjelm.

Sammanlagt läggs cirka 35 000 ton asfalt i projektet. Den tillverkas vid Kärraverket som är ett av NCC:s miljöanpassade asfaltverk, där användningen av fossila bränslen minimerats och bytts ut mot träpellets, NCC Green fuel. Asfalten från den befintliga E6 kommer återvinnas och ingå i den nya beläggningen och i andra närliggande projekt.

Projektet är en totalentreprenad och sysselsätter upp till 50 personer. Projektet startar i januari 2015 och beräknas vara avslutat 30 juni 2020. Ordern registreras i det första kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nils Bjelm, vice vd och chef för Segment Anläggning på NCC Construction Sweden 031 771 50 99
Ulf Thorné, kommunikationschef NCC Construction Sverige 08 585 523 46
Anna Trane, Press & PR-chef NCC 070 8847469

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2015, kl 13:15.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.