NCC:s årstämma 2015

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning, styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till kontant utdelning om 12,00 (12,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, varvid vid det första utbetalningstillfället betalas 6,00 kronor per aktie och vid det andra utbetalningstillfället 6,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen fastställdes torsdagen den 26 mars 2015. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 31 mars 2015.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen fastställdes tisdagen den 27 oktober 2015. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske fredagen den 30 oktober 2015.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2014 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Tomas Billing, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson, Carina Edblad och Viveca Ax:son Johnson. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 100 000 SEK, fördelat på 1 100 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Till revisor i bolaget valdes det registrerade revisionsbolaget EY (Ernst & Young AB), med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2016.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Marianne Nilsson, vice vd Swedbank Robur AB och Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder.

Årsstämman beslutade att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2014 ska fortsätta att tillämpas med följande justering. Den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer i koncernledningen minskar med tio procentenheter till för VD 50 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen till 30-40 procent av den fasta lönen.

Vidare beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2015) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2015 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 486 B-aktier samt överlåta högst 303 620 B-aktier till deltagarna i LTI 2015. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman bekräftade styrelsen sitt mandat att återköpa aktier som gavs av årsstämman den 24 mars 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör NCC AB, 08 585 522 04, 076 899 98 48

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2015, kl. 19.00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2014 en omsättning på

57 Mdr SEK och 18 000 anställda.