Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj 2016 har, som tidigare kommunicerats, på aktieägares begäran 9 000 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 239 139 807.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 14 522 665 aktier av serie A och 93 913 157 aktier av serie B. NCC har inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, Head of Investor Relations, NCC 070 354 80 35

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 8474 69

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016, kl 11.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 00 anställda.