NCC – jämförelsesiffror 2015 kvarvarande verksamhet

NCC publicerar jämförelsesiffror för 2015 avseende kvarvarande verksamhet samt verksamhet under avveckling (Bonava).

På NCC:s årsstämma den 12 april 2016 beslutades att dela ut samtliga aktier i HoldCo Residential 1 AB (publ), ("Bonava" tidigare NCC Housing), till aktieägarna och notera bolaget på Nasdaq Stockholm. Avsikten är att utdelning och notering ska ske under 2016.

NCC:s kvarvarande verksamhet består av affärsområdena NCC Industry, NCC Building, NCC Infrastructure och NCC Property Development.

Bonava (Housing) redovisas som verksamhet under avveckling.

Tabeller och siffror nedan är inte upprättade enligt IFRS och har inte reviderats eller granskats av bolagets revisorer. Jämförelsesiffrorna illustrerar påverkan på NCC:s resultaträkning, balansräkning och kassaflöde om Bonava (Housing) redovisats som verksamhet under avveckling 2015.

NCC publicerar delårsrapport för januari-mars 2016 den 29 april.

Från och med kvartal 1 2016  kommer resultaträkningen att följa strukturen nedan där Bonava (Housing) redovisas på raden periodens resultat för verksamhet under avveckling.

Tabell återfinns i bifogat dokument

Från och med kvartal 1 2016  kommer tillgångar respektive skulder i Bonava (Housing) redovisas ackumulerat på separat rad i balansräkningen. Jämförelsetal för 2015 kommer inte att justeras, men nedan illustreras Bonavas (Housing) andel av NCC koncernens balansräkning under 2015.

Tabell återfinns i bifogat dokument

Från och med kvartal 1 2016  kommer kassaflödespåverkan från Bonava (Housing) redovisas på separat rad i den löpande verksamheten. Jämförelsetal för 2015 kommer inte att justeras, men nedan illustreras Bonavas (Housing) andel av NCC koncernens kassaflöde under 2015.

Tabell återfinns i bifogat dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, Chief Financial Officer NCC AB, 08 585 517 65, 070 228 88 81

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2016, kl.08.15.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning på

62 Mdr SEK och 18 000 anställda.