NCC exklusive Bonava

NCC publicerar jämförelsestörande resultatposter för andra kvartalet 2016 samt jämförelsesiffror för NCC exklusive Bonava avseende 2015 och första kvartalet 2016.

NCC delade ut aktierna i Bonava till aktieägarna i NCC i juni 2016. Första handelsdag för Bonava på Nasdaq Stockholm var den 9 juni 2016 och slutkursen blev 106,50 kr för B-aktien och 107,50 kr för A-aktien. Det innebär ett börsvärde om cirka 11,5 Mdr SEK för Bonava.

NCC:s transaktionskostnader om 62 MSEK för utdelning och notering av Bonava kommer inte att belasta resultaträkningen utan bokas direkt mot eget kapital.

NCC har nu beslutat att lägga ner utvecklingen och implementeringen av ett gemensamt HR system, vilket medför att NCC:s resultat i det andra kvartalet 2016 belastas med 90 MSEK avseende tidigare aktiverat belopp. Bakgrunden är utmaningar med implementering och användarvänlighet samt att systemet inte på ett tillfredsställande sätt stödjer NCC:s nordiska organisation och arbetssätt. Idag finns enklare och mer funktionella standardlösningar att tillgå och NCC:s digitala strategi går mot mer molnbaserade lösningar. Bonavas resultat belastas inte med några kostnader för detta.

Resultatet för NCC i andra kvartalet påverkas positivt med 118 MSEK då internvinster avseende pågående bostadsproduktion till Bonava löses upp.

Bonava redovisas som verksamhet under avveckling och ingår i NCC:s resultaträkning till och med den 7 juni 2016. Utöver Bonavas resultat för denna period kommer NCC även i enlighet med IFRS 5 att redovisa skillnaden mellan Bonavas börsvärde vid introduktionen och Bonavas eget kapital vid utdelningstillfället som resultat från verksamhet under avveckling. Detta resultat kommer därmed att påverka periodens resultat från kvarvarande och avvecklad verksamhet.

I delårsrapporterna under 2016 kommer jämförelsesiffrorna för 2015 inte att justeras i balansräkning och kassaflöde enligt IFRS. NCC kommer istället att visa hur balansräkningarna och kassaflöden skulle ha sett ut exklusive Bonava i en not.

Tabeller och siffror återfinns i bifogat dokument. De är inte upprättade enligt IFRS och har inte reviderats eller granskats av bolagets revisorer. Jämförelsesiffrorna illustrerar påverkan på NCC:s resultaträkning, balansräkning och kassaflöde om Bonava inte varit en del av NCC.

NCC publicerar delårsrapport för januari-juni 2016 den 20 juli kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, Chief Financial Officer NCC AB, 08 585 517 65, 070 228 88 81

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2016, kl.08.15.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC (exklusive Bonava) hade år 2015 en omsättning på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda.