Informationsbroschyr om föreslagen utdelning av NCC Housing

En informationsbroschyr som beskriver den föreslagna utdelningen av NCC Housing finns nu tillgänglig på ncc.se. I broschyren till NCC:s aktieägare framgår bland annat finansiell information, bakgrund och motiv samt villkor för utdelningen.

Som tidigare kommunicerats har NCC:s styrelse föreslagit att NCC:s aktieägare vid årsstämman den 12 april 2016 fattar beslut om att, genom en Lex Asea-utdelning, överföra samtliga aktier i NCC Housing till aktieägarna i NCC. För varje aktie i NCC erhålls en aktie i NCC Housing av samma aktieslag.

Avsikten är att notera NCC Housing, under namnändring, vid Nasdaq Stockholm under 2016.

Informationsbroschyren är ett beslutsunderlag för NCC:s aktieägare avseende styrelsens föreslagna utdelning av NCC Housing. Broschyren innehåller historisk information som inte tidigare publicerats, såsom resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för 2015 avseende NCC och NCC Housing. Vidare framgår bakgrund och motiv till den föreslagna uppdelningen av NCC.

Informationsbroschyren, i såväl svensk som engelsk version finns tillgänglig på ncc.se. En tryckt version kan beställas via bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC, 070 354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.