Valberedningens förslag till NCC:s årstämma 12 april 2016

Valberedningen i NCC föreslår att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter: Tomas Billing (ledamot sedan 1999, ordförande sedan 2001), Carina Edblad (ledamot sedan 2014), Sven-Olof Johansson (ledamot sedan 2012), Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014), Ulla Litzén (ledamot sedan 2008) och Christoph Vitzthum (ledamot sedan 2010). Olof Johansson har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Tomas Billing som ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 600 000 kr, fördelat med 1 100 000 kr till styrelsens ordförande, och 500 000 kr till respektive övrig stämmovald styrelseledamot. Valberedningens förslag i denna del motsvarar en sänkning med 500 000 kr då styrelseledamöternas arvoden föreslås vara oförändrade och styrelsen minskar med en person. Inga utskottsarvoden utgår.

Valberedningen föreslår omval på ett år av revisonsbolaget EY med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Tomas Billing utses till ordförande vid årsstämman 2016.

Vallberedningen utsågs av årsstämman 2015 och består av Viveca Ax:son Johnson (ordförande, Nordstjernan AB), Marianne Nilsson, (vice vd Swedbank Robur Fonder AB) och Johan Strandberg (analytiker SEB Fonder), med Viveca Ax:son Johnson som ordförande. Styrelsens ordförande Tomas Billing är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

Årstämman kommer att hållas den 12 april 2016 kl. 16.30 i Aula Medica, Solna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viveca Ax:son Johnson, valberedningens ordförande +46 70 558 39 82

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2016, kl. 08.30.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm