Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari 2015 har på aktieägares begäran 500 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 338 143 695.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 25 523 097 aktier av serie A och 82 912 725 aktier av serie B. Bolaget innehar 592 500 B-aktier i eget förvar.

Johan Bergman, IR-ansvarig, 070-354 80 35

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015, kl 09.15.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2014 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 00 anställda.