Årsstämma i NCC AB den 12 april 2016

Tisdagen den 12 april 2016 håller NCC AB årsstämma i Aula Medica, Solna. Årsstämman börjar kl. 16.30 och inregistrering sker från 15.30.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2015 lämnas dels genom utdelning av samtliga aktier i HoldCo Residential 1 AB (publ), org. nr. 556928-0380 ("Housing") och dels genom utdelning av 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 november 2016.

Styrelsen föreslår att utdelningen av aktierna i Housing ska ske på följande villkor: För varje aktie av serie A i NCC AB erhålls en aktie av serie A i Housing och för varje aktie av serie B i NCC AB erhålls en aktie av serie B i Housing. Styrelsen föreslår även att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att fastställa avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Housing.

En informationsbroschyr om förslaget att utdela samtliga aktier i Housing hålls tillgänglig på NCC:s webbplats www.ncc.se/arsstamma2016 från och med den 18 mars 2016.

Valberedningen föreslår följande ledamöter till NCC:s styrelse; omval Tomas Billing, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Sven-Olof Johansson, Carina Edblad och Viveca Ax:son Johnson. Tomas Billing föreslås som styrelsens ordförande. Olof Johansson har avböjt omval.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 3 600 000 SEK, fördelat med 1 100 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Arvodet har sänkts med 500 000 kronor då styrelsen föreslås minska med en person. Inga utskottsarvoden utgår. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor i bolaget föreslås det registrerade revisionsbolaget EY, dvs Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen. Revisor väljs till och med utgången av årsstämman 2017.

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2015, ska fortsätta att tillämpas. Vidare föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2016), som sätter ytterligare fokus på lönsamhet, tillväxt och arbetsmiljö. LTI 2016 föreslås omfatta cirka 180 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Motiv, omfattning och villkor framgår av bifogad kallelse. Om LTI 2016 antas av årsstämman medför det att den kortsiktiga maximala rörliga ersättningen reduceras för deltagarna. LTI 2016 är i allt väsentligt överensstämmande med motsvarande program (LTI 2015) som antogs av årsstämman 24 mars 2015.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2016 samt för att täcka kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, föreslås att styrelsen erhåller ett bemyndigande från årsstämman att, intill nästa årsstämma, få återköpa sammanlagt högst 867 486 B-aktier vid ett eller flera tillfällen samt att årsstämman beslutar att överlåtelse av högst 300 000 B-aktier ska kunna ske till deltagarna i LTI 2016. Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2013, LTI 2014 och LTI 2015) samt LTI 2016.

Aktieägare representerande över 50 procent av totala antalet röster i bolaget föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson och Johan Strandberg, analytiker, SEB Fonder samt nyval av Anders Oscarsson, aktiechef AMF/AMF Fonder. Viveca Ax:son Johnson föreslås som valberedningens ordförande.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.

Årsredovisningen, beslutsförslagen, yttrandet samt informationsbroschyren finns tillgängliga hos bolaget från och med den 18 mars 2016 och på NCC:s webbplats www.ncc.se/arsstamma2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2016, kl. 19.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda.