Sverige riskerar cementbrist vid en nedstängning av Cementa i Slite

Under sommaren 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen byggmaterialföretaget Cementas ansökan om att fortsatt bryta kalksten i Slite på Gotland. För att på kort sikt undvika de stora effekterna som skulle följa av ett produktionsstopp hos Cementa har regeringen sedan dess lagt fram ett förslag om en tillfällig lagändring som möjliggör att bevilja Cementa ett förlängt tillstånd för kalkbrytning. Riksdagen har röstat fram lagförslaget, och förutsatt att detta träder i kraft kommer Cementa att kunna fortsätta bryta kalk fram till sommaren 2022.

75 procent av all cement som används i Sverige kommer från Cementas kalkbrott i Slite. Förslaget om den tillfälliga lagändringen möjliggör för Cementa att fortsätta bryta kvarvarande volymer kalksten inom ramen för det nuvarande täkttillståndet, som sträcker sig fram till sommaren 2022. Det innebär att man på kort sikt undviker ett totalt byggstopp till följd av cementbrist.

Från och med Q3 2022 föreligger en risk för materialbrist som kan komma att få stor påverkan på bygg- och anläggningsverksamhet i Sverige, och i förlängningen även på NCCS projekt. NCC arbetar prioriterat med att utvärdera vilken påverkan en eventuell cementbrist får på varje enskilt projekt, men det är ännu för tidigt att veta exakt hur. Vi har en kontinuerlig dialog med våra kunder i frågan.

Cement tillverkas på få ställen och är en bulkvara som kräver anpassade logistiklösningar av praktiska, ekonomiska och miljömässiga skäl. Därför är beroendet av enskilda produktionsanläggningar stort. NCC har inlett processer för att hitta samarbete med alternativa leverantörer av cement. Som en del i vårt hållbarhetsarbete arbetar vi även med att minska andelen cement och betong i våra projekt, och även i de fall det är möjligt, att ersätta cement med andra material. Det är dock åtgärder som än så länge under överskådlig framtid inte kan ta bort cementbehovet.

Fallet Cementa tydliggör behovet av snabbare och mer förutsägbara processer för att hantera frågor med komplexa målkonflikter. NCC ser allvarligt på situationen och framhåller vikten av att regeringen kommer fram till en långsiktigt hållbar lösning.

Informationen på den här sidan uppdateras löpande.

Amelie Winberg

Manager, Media Relations Sweden, NCC Group