NCC:s jämställdhetsarbete får hedersomnämnande

Allbrightdagen hölls på Nalen i Stockholm. Tema var: Sätt fingret på kulturen! Temat manar till en diskussion om företagens interna kulturer och exkluderande praktiker.

NCC hedersomnämnande:

NCC tilldelas under årets AllBrightdag ett hedersomnämnande för bolagets insats för att främja jämställdhet och meritokrati under det gångna året. NCC lyckades inte kvala in bland topp-tre bolagen för årets AllBrightpris. Detta för att juryn inte ansåg att de mål som NCC upprättat var tillräckligt högt satta. Prisjuryn vill ändå rikta ett särskilt hedersomnämnande till bolaget för ett gediget arbete med frågorna där konkreta åtgärder varit i fokus. Åtgärder som lett till en nästintill jämställd styrelse och ledningsgrupp trots att NCC är ett stort bolag som verkar i en väldigt mansdominerad sektor. Med detta anser AllBrightprisets jury att NCC är ett föredöme för de bolag som verkar i branscher som traditionellt sett varit fattiga på kvinnor och även för börsens bolag i stort.

Hedersomnämnandet framfördes av AllBrights styrelseordförande Michaëla Blomquist.

– Det här är en bekräftelse på att vi är på rätt spår. Naturligtvis blir det här en sporre för oss och vi har ambitionen att kvala in och bli topp tre nästa år, säger Ann Lindell Säby, NCC:s kommunikationsdirektör.

AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för fler kvinnor på ledande positioner och mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser. Varje år koras det företag som stiftelsen anser har arbetat mest aktivt med att få fram ett meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett kön.

– Väldigt roligt att vi får ett erkännande för det arbete vi lägger ner på att få NCC att bli ett mer jämställt bolag med inriktning mot mångfald, säger Charlotte Roempke, HR Business Partner med ansvar för mångfaldsfrågorna inom NCC Construction Sverige.

NCC:s nominering:

NCC arbetar systematiskt och långsiktigt för att på olika sätt öka jämställdheten. Ett viktigt signalvärde är att få mer diversifierade ledningsgrupper. Kunskap och erfarenheter står i fokus, oaktat kön.

Resultatet hittills är en styrelse där idag tre av sju är kvinnor, en koncernledning med 30 procent kvinnor och tydliga mål runt om i organisationen för ökad mångfald. Detta i en traditionellt mansdominerad bransch.

Affärsområdet Property Development har under 2015 33 procent kvinnor i ledningsgruppen. Inom NCC:s största affärsområde, NCC Construction Sweden, har ledningsgruppen satt tydliga mål för ökad mångfald: Minst 30 procent kvinnor i olika ledningsgrupper. Under 2015 har sex av 22 ledningsgrupper nått målet. Vidare är målsättningen minst 40 procent kvinnor i företagets traineeprogram liksom i Kompetensbygget samt praktik och seminarier för blivande civilingenjörer inom Väg- och Vatten/Samhällsbyggnad. I programmen som startat under 2015 är 75 procent kvinnor i traineeprogrammet och 53 procent kvinnor i Kompetensbygget.

Sedan 1998 driver NCC det kvinnliga utvecklingsnätverket Stella där medlemmarna utbyter erfarenheter och utvecklas för ledande positioner inom NCC. Stella har bidragit till att en rad viktiga beslut för ökad mångfald har genomförts, bland annat NCC Föräldralön med 90 procent av lönen, utveckling av traineeprogram, ökat införande av flextid, förbud mot diskriminerande bilder, ledarinventering och ökat fokus på fler kvinnliga ledare vid förändringar av organisationen. Under 2015 genomförde Stella bland annat studiebesök för tjejer i åldern 12 – 19 år på olika arbetsplatser, frukost- och lunchmöten för att stärka nätverket samt studiebesök och föreläsningar där kvinnor i ledande positioner berättade om sina karriärer.

NCC har på olika sätt skapat vägar framåt för unga kvinnor, bland annat vid den årliga successionsplaneringen. Vidare har vi startat specifika initiativ, som till exempel platschefsprogrammet för kvinnor som började hösten 2015 med målet att få fler kvinnor att arbeta på de av tradition mansdominerade byggarbetsplatserna.

Vi är, från och med i år, delaktiga i IGE-day (Introduce a Girl to Engineering) vars syfte är att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer.

Tekniksprånget är ett annat initiativ där vi tar emot ungdomar som precis har gått ut gymnasiet och syftet är att öka intresset för ingenjörsyrket, inte minst från fler kvinnor.

Vi har en mångfaldskommitté, bestående av representanter för samtliga affärsområden, med syfte att utveckla ambassadörer, ”fanbärare”, av mångfaldsfrågan. För att hjälpa nyanlända har NCC i Uppsala i höst startat ett program med utbildning och praktik för att öka förutsättningarna för lärlingsanställning. Tillsammans med Kunskapsskolan står NCC också i startgroparna för att öppna ett snabbspår för nyanlända ingenjörer in på arbetsmarknaden.