Utdelning

Årsstämman beslöt den 12 april att utdelning för verksamhetsåret 2015 lämnas

 • dels genom utdelning av samtliga aktier i Bonava (före detta NCC Housing) och
 • dels genom utdelning av 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 november 2016.

Utdelningen av aktierna i Bonava ska ske på följande villkor:

 • För varje aktie av serie A i NCC AB erhålls en aktie av serie A i Bonava och
 • för varje aktie av serie B i NCC AB erhålls en aktie av serie B i Bonava.

Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att fastställa avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Bonava under 2016. Styrelsen för NCC har fastställt avstämningsdagen för utdelningen av NCC:s aktier i Bonava till den 7 juni 2016.

Du som aktieägare behöver, utöver att vara aktieägare på avstämningsdagen för utdelningen, inte vidta någon åtgärd för att erhålla aktier i Bonava utan dessa beräknas den 9 juni 2016 att levereras till samma värdepapperskonto eller depå där dina aktier i NCC finns registrerade på avstämningsdagen för utdelningen. Det antal aktier som du äger i NCC kommer inte att påverkas av utdelningen av Bonava.

Vänligen notera att sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bonava är den 2 juni 2016. Från och med den 3 juni 2016 kommer kursen på NCC-aktien att justeras genom att Bonava ej längre ingår i värderingen av NCC.

Bonavas A-aktier och B-aktier beräknas att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 9 juni 2016. Bonavas A-aktier kommer att handlas under kortnamnet BONAV A med ISIN-kod SE0008091573 och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet BONAV B med ISIN-kod SE0008091581. 

Översiktlig tidsplan för utdelningen och notering av aktierna i Bonava

 • 24 maj 2016
  Bonava förväntas offentliggöra noteringsprospek
 • 2 juni 2016
  Sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bonava
 • 3 juni 2016
  Första dag för handel i NCC:s aktier exklusive rätt att erhålla aktier i Bonava
 • 7 juni 2016
  Avstämningsdag för utdelning av aktier i Bonava  
 • 9 juni 2016
  Beräknad första dag för handel i Bonavas aktier på Nasdaq Stockholm

Du kan läsa mer om utdelningen av aktierna i Bonava i informationsbroschyren på denna sida. Tryckt informationsbroschyr kan beställas via e-post till  ir@ncc.seeller per telefon 08-585 523 53.

Nedan följer några vanliga frågor och svar. Har du frågor om kring utdelningen så kan du ringa 08-585 523 53.

Vanliga frågor och svar

Varför genomförs utdelningen av aktierna i Bonava (tidigare NCC Housing)?

Styrelsen för NCC bedömer att en utdelning och separat notering av Bonava långsiktigt skapar mervärde för aktieägare i NCC

Vad är villkoren för utdelningen?

Den som är registrerad som aktieägare i NCC på avstämningsdagen för utdelningen den 7 juni 2016, erhåller för varje aktie i NCC en aktie, av samma aktieslag, i Bonava.

Behöver aktieägare i NCC vidta några åtgärder för att få aktier i Bonava?

Nej, den som är registrerad som aktieägare i NCC på avstämningsdagen för utdelningen erhåller per automatik aktier i Bonava.

När är sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bonava?

Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla aktier i Bonava är den 2 juni 2016.

När är första dag för handel i NCC:s aktier exklusive rätt att erhålla aktier i Bonava?

Första dag för handel exklusive rätt att erhålla aktier i Bonava är den 3 juni 2016.

När är avstämningsdagen för utdelningen?

Avstämningsdagen för utdelningen är den 7 juni 2016.'

När kommer aktierna i Bonava att levereras till aktieägare i NCC:s värdepapperskonto eller depå?

Aktierna beräknas den 9 juni 2016 att levereras till samma värdepapperskonto eller depå som dina aktier i NCC finns registrerade på avstämningsdagen för utdelningen.

Vad kommer att hända med aktieägarnas aktier i NCC?

Det antal aktier som NCC:s aktieägare äger i NCC kommer inte att påverkas av utdelningen av Bonava. Vänligen notera att sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bonava är den 2 juni 2016. Från och med den 3 juni 2016 kommer kursen på NCC-aktien att justeras genom att Bonava ej längre ingår i värderingen av NCC.

Hur många aktier kommer aktieägare i NCC få i Bonava?

Aktierna i Bonava delas ut, i enlighet med de så kallade Lex ASEA-reglerna, det vill säga i proportion till varje enskild aktieägares innehav i NCC på avstämningsdagen för utdelningen. För varje A-aktie i NCC erhålls en A-aktie i Bonava och för varje B-aktie i NCC erhålls en B-aktie i Bonava.

När påbörjas handeln i Bonavas aktier?

Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm för Bonavas A-aktier och B-aktier är den 9 juni 2016.

Kommer jag behöva betala skatt på utdelningen?

Enligt förhandsbesked från Skatterättsnämnden är utdelningen av aktier i Bonava undantagen från beskattning i Sverige med stöd av Lex ASEA-reglerna. Omkostnadsbeloppet för de aktier i NCC som berättigar till utdelningen ska fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i Bonava. Se Skatteverkets allmänna råd.