Finansiella mål och utdelningspolicy

Det övergripande målet med strategin är fortsatt att skapa värde för aktieägare och kunder. För strategiperioden 2016–2020 har NCC satt upp följande finansiella mål för koncernen (exklusive NCC Housing).

Det övergripande målet med strategin är fortsatt att skapa värde för aktieägare och kunder. För strategiperioden 2016–2020 har NCC satt upp följande finansiella mål för koncernen (exklusive NCC Housing).

 • Rörelsemarginal ≥4%
 • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt 5%
 • Årlig avkastning på eget kapital efter skatt ≥20%
 • Nettolåneskuld <2,5 gånger EBITDA
 • Soliditet ≥20%
 • Utdelningspolicy
  från och med verksamhetsåret 2016 ska minst ≥40% av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna.

Lönsamhets- och avkastningsmål per respektive affärsområde

För de tre affärerna och affärsområdena gäller följande:

Industri (NCC Industry)

 • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 4 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden.

Bygg och anläggning (NCC Building och NCC Infrastructure)

 • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 3,5 procent per år.

Utveckling (NCC Property Development)

 • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden.