Specialistenhet Teknik och hållbarhet

På NCC har vi en stor organisation med specialistkompetens inom Teknik och Hållbarhet. Organisationen består av närmare 500 specialister inom teknik och hållbarhet med spetskompetens inom allt från bygg- och anläggningskonstruktion, brandprojektering, miljöcertifieringar till marksanering, fuktsäkerhet, geoteknik, stommar och energiberäkningar.

Våra specialister stöttar de byggande avdelningarna inom NCC med smarta och hållbara lösningar i projekten och strävar alltid efter att ta fram rätt lösning för varje unikt projekt.

Inom Teknik och Hållbarhet bedriver vi även utveckling av våra fokusområden socialt ansvar, hälsa och säkerhet, materialavfall, energi och klimat samt biologisk mångfald.

Projekt som vi är extra stolta över: 

Sveriges första område med enbart passivhus i Vallda Hedberg, Kungsbacka

I ett nära partneringsamarbete mellan NCC:s energispecialister, konstruktörer, FoU-avdelning, NCC Construction och Eksta Bostads AB kunde man från tidigt skede till uppföljning ha en öppen och konstruktiv dialog för att skapa landets första område med enbart passivhus.

Samarbetet resulterade i att energifrågorna kom in i tidigt i projektet, vilket var en förutsättning för att nå målen, men också en kostnadseffektiv byggnation av passivhus, val av högpresterande isolermaterial utifrån FoU-utredning gav mer uthyrningsbar yta och vilket gav mycket bra marknadsföring för NCC och beställaren. Projektets höga energifokus kunde med extern forskningsfinansiering lyftas ytterligare inom branschen, vilket skapat mervärden för både beställaren och NCC.

En levande och attraktiv stadskärna skapas i Mölndals Galleria och Bostäder

En viktig del av förändringen av Mölndals innerstad är Mölndal Galleria där en trivsam atmosfär och levande mötesplatser i världsklass just nu skapas.

Samarbetsprojektet från förstudie till färdigt projekt har resulterat i väl genomförbara lösningar som uppfyller kundernas och Mölndals stads visioner med stora uthyrningsbara butiksytor, omfattande parkeringsytor, attraktiva lägenheter i de översta våningarna samt stora öppna inlastningsytor för lastbilar under framtida bostäder och gårdsbjälklag.

Miljöcertifierad marksanering, Kvarnbyterrassen, Mölndal

Ett nära samarbete mellan NCC:s markspecialister, NCC Boende och NCC Construction från start till färdig byggnad - genom planprocess, sanering, projektering och uppförandet.  Kvarnbyterrassen sanerades med hållbarhet som ledord genom hela processen vilket gav goda tekniska genomförbara lösningar, tidseffektiv jordarmering för att ta upp stora nivåskillnader och kostnadseffektiv hantering av förorenade massor och logistik. Projektet fick dessutom världens första CEEQUAL-certifiering med de nya skärpta kraven.

Svanenmärkta bostäder i Ytterby, Kungälv

I ett nära samarbete mellan NCC:s installatörer, miljö- och energispecialister, konstruktörer, BoP, NCC Construction och Boende byggdes ett pilotprojekt för den egenutvecklad produkten Design Quattro.

Samarbetet resulterade i att hela projektet kunde Svanen-märkas och erfarenheter från tidigare projekt kunde implementeras vid framtagande av produkten. Man kunde noga verifiera nya metoder för produkten Design Quattro innan produktionsstart och tekniken för Design Quattros byggsystem gav unik kontroll av kostnad, tidplan och kvalitet i projektet.

Maria_Slokenbergs_NCC60841
Maira Slokenbergs Fernö

Chef Teknik och Hållbarhet, NCC Building

Thomas_Widehag_NCC61342
Thomas Widehag

Chef Teknik, NCC Infrastructure