Omtanke om miljön

NCC har som mål att bli både ledande och en föregångare inom hållbarhet. Det innebär bland annat att vi i varje steg av värdekedjan ska finna resurs- och energieffektiva produkter och lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och att agera mer hållbart.

Att främja en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur, samtidigt som vi skapar långsiktigt lönsamma affärer är en fundamental del av vår strategi.

Runt om i vår värld konsumeras idag råvaror och andra resurser som vida överskrider vår planets egen produktionsförmåga. Vi lever som om vi förfogade över en planet till!

I denna verklighet spelar byggbranschen en betydande roll då den är en stor brukare av både materiella resurser och energi - både i den egna verksamheten och i de produkter och tjänster som den förser samhället med. För att omvandla byggsektorn till en långsiktigt hållbar bransch krävs ett proaktivt förhållningssätt till dagens utmaningar.

Som ledande aktör i branschen vill NCC vara med och driva på omställningen och utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. För oss handlar det om att finna en balans vad gäller resursanvändande och om att utveckla nya tekniska lösningar, produkter och arbetsmetoder som påverkar utvecklingen åt rätt håll. Det handlar också om att bryta de traditionella sätten att arbeta och skapa nya vägar till samverkan med övriga aktörer och intressenter i samhället.