Miljövarudeklarationer (EPD)

NCC:s har gjort ett flertal miljövarudeklarationer (EPD) för olika produkter. Riktigheten av indata och beräkningsresultat för dessa har verifierats av en oberoende part och godkänts av Environdec. Det pågår även utvecklingsarbete med att kunna producera miljövarudeklarationer för andra anläggnings- och byggprojekt.

NCC:s miljövarudeklarationer beskriver miljöprestandan för byggandet, driften, underhållet och även avvecklingen av byggnadsverket.

Det är följande miljöaspekter som bedöms:

Resurser och energi till projektet

 • Användning av icke förnyelsebara material
 • Användning av förnyelsebara material
 • Användning av återvunna material
 • Användning av icke förnyelsebar energi
 • Användning av förnyelsebar energi
 • Vattenanvändning
 • Användning av mark

Emissioner och Material från projektet

 • Global uppvärmning
 • Försurning
 • Ozonförtunning
 • Fotokemisk ozon (smog)
 • Övergödning
 • Återvinningsbart material
 • Icke farligt avfall
 • Farligt avfall

Livscykelanalyser

Miljöprestanda för NCC:s byggnader och anläggningar utvärderas med hjälp av livscykelanalys (LCA). Genomförda livscykelanalyser visar att olika typer av produkter har sin största klimatpåverkan under olika faser i deras respektive livscykler.

Produkter med lång livslängd och produkter som förbrukar mycket energi har oftast sin största miljöpåverkan under användningsfasen, medan andra produkter har sin största miljöpåverkan under produktionsfasen. Livscykelanalyser är i många fall ett nödvändigt verktyg för att identifiera de områden där de mest effektiva insatserna kan sättas in för att minska miljöpåverkan från en produkt.

Miljövarudeklarationer

Till skillnad från renodlad LCA ställer miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration, EPD) tydliga krav på transparens och verifiering och används i syfte att dokumentera miljöprestanda för en produkt eller ett projekt.

EPD kan även användas för att jämföra alternativ av liknande produkter. Även de nya versionerna av miljöcertifieringssystem för byggnader som LEED 2014 och BREEAM 2013 gick ifrån att ställa krav på LCA och började kräva verifieringsbara miljövarudeklarationer som verifikat för miljöprestanda av byggvaror, som används i projekt.

Allt högre krav

Det pågående internationella standardiseringsarbetet ställer allt högre krav på verifieringen av att innovativa lösningar i byggprojekt verkligen är klimatsmarta eller "gröna". Därför har NCC valt att följa de internationella ISO-standarderna 14040, 14044 och EN 15804 och redovisa miljöprestanda enligt det internationella EPD- systemet.

Miljövarudeklaration kan fungera som ett verifikat för miljöprestanda för en nyutvecklad produkt, vid uppföljning av ett utfört bygg- och anläggningsprojekt och även i en upphandlingssituation. Att kunna verifiera klimat- och miljöprestanda för entreprenörens egna produkter och byggsystem i jämförelse med branschgenomsnittliga kommer att ge en stor konkurrensfördel inom de närmaste åren.