Trygga affärer och ansvarsfulla inköp

NCC:s hela affärsverksamhet vilar på att kunderna känner tillit och förtroende för oss. Att göra affärer med oss ska präglas av trygghet och transparens samt ett etiskt förhållningssätt hos alla inblandade parter.

Vårt ansvar är stort

Byggindustrin omsätter stora mängder varor och tjänster och sysselsätter ett stort antal människor. Ansvaret för affärerna och projekten ligger delegerat långt ned i verksamheten på varje marknad där NCC verkar och affärskulturen och klimatet kan variera från plats till plats. Därför spelar våra värderingar och vår uppförandekod en fundamental roll när det gäller förebyggande arbete kring etiska frågor hos både anställda och affärspartner.

Ansvarsfulla inköp

Att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga inköp är en nyckelfråga för NCC. Förutom direkta materialinköp gör NCC stora inköp av energi, förbrukningsmaterial och olika typer av entreprenad- och konsulttjänster. Inköpen görs från mer än 50 000 leverantörer. Inköpsvolymerna består i huvudsak av tjänster och material inom schakt och transporter, bemanning, konsulter, installation, grundläggning, prefabricerad betong och stål samt byggmaterial.

NCC har effektiviserat inköpsarbetet genom att inrätta en funktion för styrning och samordning av koncernens strategiska inköpsverksamhet. Framgångsfaktorer kommer att vara förmågan att bättre samordna inköp för att stärka de strategier som fastställts för varje produktsortimentet och öka samordningen av arbetsmetoder och verktyg för att säkerställa en förbättrad samverkan mellan inköpsorganisationen och projekten. Till exempel, NCC har en koncernövergripande strategi för inköp av material och kemikalier, som syftar till att klargöra ansvaret för miljöfrågor i inköpsprocessen och att tydliggöra NCC:s hållning när det gäller ansvarsfulla inköp. Strategin bygger på NCC:s vision och omfattar flera aspekter av ansvarsfulla inköp, som att kontrollera och fasa ut kemiska produkter med kända farliga egenskaper, systematiskt prioritera byggprodukter och material med hög miljöprestanda samt se till att NCC:s leverantörsbas i stor utsträckning består leverantörer som systematiskt arbetar med socialt ansvar, miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Hos vissa av NCC:s internationella leverantörer sker tillverkning i samhällen med andra villkor än dem i våra hemmamarknader, exempelvis när det gäller arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. För att följa upp och utveckla de internationella leverantörerna genomför NCC revisioner av socialt ansvar, miljö och kvalitet. NCC har en ettårig revisionscykel avseende leverantörsbedömning för alla internationella leverantörer för att säkerställa efterlevnad och utveckling inom dessa områden. Om allvarliga avvikelser upptäcks hos leverantörer som inte åtgärdas efter påpekande leder detta till att samarbetet sägs upp.

NCC kombinerar sin egna revisioner utförda av egen personal, med tredjepartsrevisioner utförda av konsulter, bland annat inom ramen för NCC:s medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI) och FN:s Global Compact.

Hållbar finansiering

Under de senaste åren har NCC noterat ett allt större intresse för gröna affärer, dels när det gäller produkter som NCC levererar men också ett ökat intresse från aktörer som vill hitta företag med en hållbar strategi. Dessa investerare har som krav att de företag eller projekt som de lånar till eller investerar i ska ha en hög miljöambition. NCC tror fortsatt att denna del av investerarmarknaden kommer att växa och vara ett intressant ekonomiskt tillskott, men även vara en betydelsefull drivkraft för en omställning till ett hållbart samhälle.