Trygga affärer och ansvarsfulla inköp

NCC:s hela affärsverksamhet vilar på att våra kunder känner tillit och förtroende för oss. Att göra affärer med oss ska präglas av trygghet och transparens samt ett etiskt förhållningssätt hos alla inblandade parter.

Byggbranschen omsätter mängder av varor och tjänster samt sysselsätter ett oräkneligt antal människor Ansvaret för affärerna och projekten ligger delegerat långt ut i linjen på varje marknad där NCC verkar och affärskulturen och klimatet kan variera från plats till plats. Därför spelar våra värderingar och vår uppförandekod en fundamental roll när det gäller förebyggande arbete kring etiska frågor hos både anställda och affärspartners.

Hållbar finansiering

Vi har under de senaste åren noterat ett allt större intresse för gröna affärer. Dels sett till de produkter som vi levererar men även från aktörer som önskar hitta företag med en hållbar strategi. Dessa investerare har som krav att de företag eller projekt som de lånar till eller investerar i ska ha en hög miljöambition. NCC ingick redan 2012 ett långfristigt låneavtal med Nordiska Investeringsbanken och som baseras på uppförande av energieffektiva kontorsbyggnader inom NCC Property Development. Vi tror fortsatt att denna del av investerarmarknaden kommer att växa och vara ett intressant tillskott finansiellt, men även vara en bra drivkraft för att driva en omställning till det hållbara samhället.

Ansvarsfulla inköp

Att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga inköp är en nyckelfråga för NCC. Koncernens totala inköp av varor och tjänster uppgår till åtskilliga miljarder kronor per år. Förutom direkta materialinköp görs betydande inköp av energi, förbrukningsmaterial och olika typer av entreprenad- och konsulttjänster. NCC har under åren byggt upp en stabil leverantörsbas bland annat genom att inrätta egna inköpskontor på olika platser i världen. Genom närmare samarbeten med leverantörerna på den internationella marknaden.