NCC Compass – hur vi efterlever vår uppförandekod

NCC Compass är vårt interna verktyg och hjälpmedel för att underlätta för våra medarbetare att följa våra värderingar och uppförandekod.

I NCC avspeglas själva fundamentet i vår verksamhet i våra värderingar och i vår uppförandekod. Men ibland kan det vara knepigt att förstå hur man ska tillämpa uppförandekoden eller våra värderingar i en specifik situation.

Därför har vi utvecklat något vi kallar NCC Compass. Det är ett verktyg som gör det enklare för alla NCC-anställda att fatta rätt beslut och veta hur de ska bete sig i enlighet med vår uppförandekod.

NCC Compass ger specifik vägledning inom några viktiga områden av NCC:s uppförandekod.

Varför behövs NCC Compass?

Det verkar ju rätt enkelt. Bara vi följer reglerna så är ju allt OK. Men så enkelt är det inte, och vi har nog alla varit med om situationer i vilka vi har undrat vad vi ska göra, vad som är rätt att göra. Det är här NCC Compass kommer in i bilden.

Syftet med NCC Compass är att förklara, tydliggöra och förenkla hur vi lever upp till vår uppförandekod. Den är alltså till för att göra det enkelt att följa reglerna och fatta rätt beslut i en situation.

Vad ingår?

Innehållet i NCC Compass bygger i detta första skede på en utvärdering av hela NCC. Varje affärsområde har fristående definierat frågor i vilka det behövs vägledning.

NCC Compass tillhandahåller vägledning om vilket uppförande som är korrekt både när det gäller externa och interna relationer.

I NCC Compassen finns bland annat följande funktioner för ge stöd till organisationen, dels

Ask Me – en frågefunktion

Vad är det rätta att göra? Frågan är inte alltid enkel. I NCC Compass har NCC försökt att tillhandahålla riktlinjer, men i vissa fall räcker inte det – frågan kvarstår – vad är rätt sak att göra? Vi har utbildat ett antal personer som vi kallar Navigatörer som alla är utbildade för att besvara alla möjliga frågor rörande vår uppförandekod som kan dyka upp. Detta ger en möjlighet till svar innan vi inom NCC genomför saker.

Tell Me – en möjlighet att berätta

Som anställd i NCC kan du uppleva eller på annat sätt får information som rör beteende inom NCC som strider mot uppförandekoden och våra värderingar, då ska den anställde omedelbart:

  1. Rapportera detta till sin närmsta chef.
  2. Om man av någon anledning anser det vara olämpligt att rapportera till sin närmaste chef kan man i stället lämna in rapporten till chefen för det affärsområde eller den personalfunktion som finns
  3. Om man av någon anledning anser att frågan inte heller lämpar sig för affärsområdeschefen/personalchefen, kan man i stället använda sig av NCC:s Tell Me-funktion. NCC garanterar att det som sägs eller skrivs kommer att hanteras som konfidentiell information, d.v.s. anonymt och identiteten kommer inte att avslöjas. Vidare har ett system för enhetlig hantering inom NCC, av incidenter, tagits fram med syfte att få en process som även är säker för den anklagade, d.v.s. ingen är automatiskt skyldig.

Några exempel på frågeställningar:

  • Vad gäller för regler beträffande gåvor och nöjen i samband med möten med kunder, myndigheter, underentreprenörer, leverantörer, konsulter och andra externa aktörer när NCC bjuder in eller erbjuder?

  • Och vad gäller när man blir erbjuden eller inbjuden av kunder, myndigheter, underentreprenörer, leverantörer, konsulter och andra externa aktörer?

  • NCC förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och ett enskilt företags marknadsposition får inte missbrukas, men hur avgör man vad som är tillåtet och vad som inte är det?

  • Anställda och andra som agerar å NCC:s vägnar måste vara fria från intressekonflikter som kan påverka deras omdöme, objektivitet eller lojalitet mot NCC. Därför måste alla eventuella intressekonflikter genast rapporteras till ledningen. I vissa fall kan sådan aktivitet kräva ett förhandsgodkännande från NCC, men om man är osäker på om det man gör eller tänkt göra är en intressekonflikt – då kan man använda sig av NCC Compass.

För frågor om hur NCC arbetar med NCC Compass och NCC:s uppförandekod vänligen kontakta Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer.