Etik och compliance

Att visa ansvar gentemot företaget och följa uppförandekoden är ett krav inom hela NCC och gäller alla anställda – från högsta ledningen och chefer på alla nivåer till den enskilde medarbetaren.

Samtliga chefer har inom sina specifika ansvarsområden skyldighet att se till att medarbetare och affärspartner får information om innehållet i uppförandekoden och våra krav på att följa den. NCC:s chefer måste föregå med gott exempel i alla situationer.

Vägledningsverktyg – NCC Compass

Uppförandekoden har antagits av NCC AB:s styrelse och företaget övervakar att koden följs löpande som en naturlig del av verksamheten. För att hjälpa de anställda att följa uppförandekoden har vi skapat NCC Compass – ett program som ger vägledning i frågor om gåvor, representation, intressekonflikter och konkurrensrätt. Uppförandekoden och NCC Compass tillsammans leder oss i rätt riktning. Om någon anställd är osäker på hur man agerar finns specialutbildad personal – så kallade navigatörer – tillgängliga i hela koncernen för att svara på frågor. Anställda är skyldiga att rapportera eventuella brott mot uppförandekoden som de får kännedom om.

Tell me - funktionen

Tell Me är en whistleblower-funktion där anställda kan uppmärksamma ledningen på eventuella brott mot uppförandekoden eller gällande lagstiftning. Denna funktion finns också tillgänglig via NCC:s externa webbplats för intressenter, såsom leverantörer och andra affärspartner. Alla anmälningar tas på allvar och utreds. Anmälningarna behandlas konfidentiellt, och vi tolererar inte någon form av repressalier mot anställda som i "god tro" har lämnat in en anmälan om brott mot uppförandekoden eller gällande lagstiftning.

Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot medarbetare som visat sig bryta mot uppförandekoden. Detsamma gäller för affärspartner som inte följer våra riktlinjer, och i händelse av upprepade eller allvarliga brott kommer affärsrelationen att avslutas.

Exempel:

  • Du som anställd har skyldighet att anmäla brott mot nationell lagstiftning eller överträdelser av NCC:s uppförandekod.
  • Du behöver inte tolerera utredningar eller repressalier som äventyrar din anställning vid NCC för att du har påpekat att NCC:s uppförandekod eller NCC-policyer måste följas eller för att du har anmält en incident.