Hållbarhetspolicy

1. Inledning

Det krävs stora förändringar i samhället om vi på ett effektivt sätt ska kunna ta itu med globala utmaningar som klimatförändringarna och överkonsumtionen av resurser som orsakats av vår materialanvändning, avfallsproduktion och en hög befolkningstillväxt. Byggindustriföretagen förbrukar stora mängder materialresurser och energi, både i sina verksamheter och i de produkter och tjänster de tillhandahåller till samhället. Våra produkter och tjänster påverkar också samhällets sociala dimensioner. I vår bransch har vi därmed stora möjligheter att samarbeta med kunderna och proaktivt bidra till en hållbar övergång så att vi undviker att äventyra våra ekosystem och vår sociala stabilitet i ett längre perspektiv.

2. Policyförklaring

2.1 Omfattning

Denna policy gäller alla NCC:s affärsområden och verksamheter.

2.2 Syfte

NCC:s mål är att skapa värde genom att utveckla produkter, lösningar och tjänster med fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Bolaget avser därmed att bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

NCC:s ambition är att vara en ledande aktör på de marknader som bolaget verkar på och att proaktivt bidra till att minska användningen av icke-förnyelsebara material, öka värdet för samhället och utveckla nya tekniska lösningar, produkter och arbetsmetoder som främjar en hållbar utveckling såväl för kunderna som för NCC-koncernen och samhället i stort. För NCC:s del handlar det om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet.

2.3 Strategi

NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Vi kan lyckas med det genom att hela tiden sträva efter att utveckla socialt mer värdefulla, klimatanpassade samt energi- och resurseffektiva produkter och tjänster, både på egen hand och tillsammans med våra kunder. Detta minskar bördan på miljön och gör det möjligt för samhället att utvecklas i en mer hållbar riktning.

Alla våra medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet, som även sträcker sig utanför företaget. Vår målsättning är att inspirera leverantörer och kunder så att de också systematiskt börjar arbeta för att uppnå hållbarhet. NCC:s dagliga verksamhet bygger på våra kärnvärden ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. Dessa värden utgör grunden för allt vi gör och definierar vår strategi både internt och externt. God affärsetik och moral är hörnstenar i vårt företag. Gällande lagstiftning och andra bestämmelser fastställer ramarna och minimikraven, men på vissa områden förväntar vi oss betydligt mer än så av oss själva.

Våra beslut baseras på försiktighetsprincipen och noggranna överväganden, där kort- och långsiktiga vinster vägs mot varandra för att säkerställa att våra lösningar är hållbara i det långa loppet.

NCC stöder FN-initiativet Global Compact i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption samt ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Vi eftersträvar att vara en god företagsmedborgare, agera ansvarsfullt i våra affärsrelationer och motverka alla former av korruption. Mer detaljerade riktlinjer finns i vår uppförandekod och i vårt interna verktyg NCC Compass som ger oss vägledning i vårt arbete.

3 Ansvar, kontroll och efterlevnad

Den här policyn har godkänts av NCC AB:s vd och koncernchef.
Hållbarhetspolicyn granskas årligen och ändras efter behov. Vi avser att löpande förbättra vårt hållbarhetsarbete och upprätthålla en öppen och ärlig dialog med våra olika intressenter, både inom och utanför företaget.
SVP Group Sustainability, som har ansvar för innehållet i den här policyn, ska se till

  • att innehållet i policyn är riktigt och vid behov föreslå ändringar och revideringar,
  • att policyn kommuniceras på rätt sätt,
  • att alla förstår och följer policyn, samt
  • att vidta åtgärder i samband med kända eller rapporterade policyöverträdelser.

Den främsta målgruppen för den här policyn är affärsområdeschefer och chefer för stabsfunktioner. De är ansvariga för att säkerställa att policyn följs och ska därför ha ingående kunskaper om innehållet.
I NCC:s uppförandekod beskrivs vad som gäller om policyn inte följs.

4 Kommunikation

NCC:s hållbarhetspolicy har kommunicerats och är tillgänglig på NCC:s intranät.

Bilagor till policyn

  • Bilaga 1 är NCC:s hållbarhetsramverk, som definierar vad hållbarhet innebär för NCC.
  • Bilaga 2 är NCC:s miljöpolicy, som beskriver hållbarhetens miljöaspekter.

Bilaga 1

NCC:s hållbarhetsramverk

I NCC:s hållbarhetsramverk definieras vad hållbarhet innebär för NCC. Vi har identifierat ett antal områden där vi proaktivt kan påverka miljön och samhället på ett positivt sätt.

NCC:s hållbarhetsramverk

Bilaga 2

NCC:s miljöpolicy

1. Inledning

Byggindustriföretagen förbrukar stora mängder materialresurser och energi, både i sina verksamheter och i de produkter och tjänster de tillhandahåller till samhället. Därför har vi en viktig roll i övergången till en hållbar framtid genom att förse samhället med mer hållbara lösningar, systematiskt minska vår egen verksamhets miljöpåverkan och inspirera våra intressenter, däribland våra kunder och leverantörer.

2. Policyförklaring

2.1 Omfattning

Denna policy gäller alla NCC:s affärsområden och verksamheter.

2.2 Syfte

NCC avser att bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. NCC:s ambition är att aktivt arbeta för att minska användningen av icke-förnyelsebara material, öka värdet för samhället och utveckla nya tekniska lösningar, produkter och arbetsmetoder som främjar en hållbar utveckling. För NCC:s del handlar det om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet.

2.3 Strategi

Att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och de produkter och tjänster vi tillhandahåller är en del av vår hållbarhetsstrategi. Strategin beskrivs närmare i hållbarhetspolicyn.

NCC strävar efter att proaktivt identifiera och förebygga miljö- och hälsorelaterade risker som orsakas av vår verksamhet. Ett grundläggande krav är att vi agerar inom ramverket för lagstiftning och internationella konventioner. Vi respekterar och följer miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav och andra bestämmelser som begränsar vår verksamhet. Vidare uppfyller eller överträffar vi nationella eller internationella regelverk och avtal som relaterar till miljömässiga aspekter.

Vårt miljöledningsarbete är integrerat i vårt processorienterade verksamhetssystem. Syftet med detta förhållningssätt är att kontinuerligt minska och följa upp företagets miljöpåverkan. NCC tillämpar principen om ständig förbättring på alla områden när det gäller miljöfrågor och ledningen är ansvarig för att se till att företaget gör framsteg i detta arbete.

NCC:s miljöhållbarhetsarbete fokuserar på två områden: "Klimat och Energi" och "Material och Avfall". Inom dessa fastställer vi mål för att säkra framsteg och hela tiden sträva efter att förbättra vårt miljöarbete. Vår dagliga verksamhet bygger på våra kärnvärden ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. Dessa värden utgör grunden för allt vi gör och definierar vår interna och externa strategi.