GRI-index för NCC 2015

Vi har för sjätte året i rad upprättat en hållbarhetsredovisning enligt det internationella ramverket Global Reporting Initiative (GRI). 2014 gjordes det för första gången enligt de uppdaterade riktlinjerna G4.

NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning av hållbarhetsinformation, i år för andra gången enligt GRI G4 Core. Årets hållbarhetsredovisning, som avser verksamhetsåret 2015, har inte granskats av tredje part, men det är NCC:s bedömning att informationen i årsredovisningen 2015, tillsammans med information på NCC:s hemsida och i detta GRI-index uppfyller GRI:s informationskrav för Core. Den senaste redovisningen publicerades den 23 mars 2015.

I de fall inget annat anges avser informationen hela NCC-koncernen. I bifogat GRI-index ges hänvisningar till var i årsredovisningen uppgifter om respektive indikator återfinns. Förtydligande kommentarer lämnas också i GRI-index för vissa indikatorer. Jämfört med hållbarhetsredovisningen för 2014 har inga väsentliga förändringar gjorts vad avser avgränsning, omfattning eller mätmetoder. Efter att ha gått igenom och utvärderat det sektorspecifika tillägget för Construction & Real Estate, har bedömningen gjorts att det endast är CRE8 som är relevant för NCC att rapportera enligt.

När det gäller beräkning av utsläpp har omräkning från förbrukning till utsläpp skett enligt riktlinjer för Greenhouse Gas Protocol. Uppgifter om förbrukning har tagits fram genom uppgifter om köpta volymer direkt från NCC:s leverantörer. Stödsystemet Credit360 har använts för sammanställning av statistiken och informationen granskas av PwC.

Läs mer i vår årsredovisning (pdf)