GRI-appendix för NCC 2017

Vi har för åttonde året i rad upprättat en hållbarhetsredovisning enligt det internationella ramverket Global Reporting Initiative (GRI).

NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av företagets årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning av hållbarhetsinformation. Årets hållbarhetsredovisning, som avser verksamhetsåret 2017, har inte granskats av tredje part, men det är NCC:s bedömning att informationen i årsredovisningen 2017, tillsammans med information på NCC:s hemsida och i detta GRI-appendix, uppfyller GRI:s informationskrav för Core.

Den senaste redovisningen publicerades den 16 mars 2017. I de fall inget annat anges, avser informationen hela NCC-koncernen. I bifogat GRI-index ges hänvisningar till var i årsredovisningen uppgifter om respektive indikator återfinns. Förtydligande kommentarer lämnas också i GRI-index för vissa indikatorer.

När det gäller beräkning av utsläpp har omräkning från förbrukning till utsläpp skett enligt Greenhouse Gas Protocols riktlinjer. För 2015 och framåt används beräkningsmetodiken ”market-based” för att beräkna växthusgasutsläppen från el och uppvärmning. Information om inköpta volymer av bränslen, el och uppvärmningsenergi samlas in direkt från NCC:s leverantörer. Stödsystemet Credit360 har använts för sammanställning av statistiken.