GRI-appendix för NCC 2016

Vi har för sjunde året i rad upprättat en hållbarhetsredovisning enligt det internationella ramverket Global Reporting Initiative (GRI). 2014 gjordes det för första gången enligt de uppdaterade riktlinjerna G4.

NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av företagets årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning av hållbarhetsinformation. Årets hållbarhetsredovisning, som avser verksamhetsåret 2016, har inte granskats av tredje part, men det är NCC:s bedömning att informationen i årsredovisningen 2016, tillsammans med information på NCC:s hemsida och i detta GRI-appendix, uppfyller GRI:s informationskrav för Core.

Den senaste redovisningen publicerades den 18 mars 2016. I de fall inget annat anges, avser informationen hela NCC-koncernen. I bifogat GRI-index ges hänvisningar till var i årsredovisningen uppgifter om respektive indikator återfinns. Förtydligande kommentarer lämnas också i GRI-index för vissa indikatorer. Efter att ha gått igenom och utvärderat det sektorspecifika tillägget för Construction & Real Estate, har bedömningen gjorts att det endast är indikatorn CRE8 som är relevant för NCC att rapportera enligt. Utöver detta har en ny väsentlighetsanalys genomförts och antalet väsentliga frågor begränsats, se sid 2.

När det gäller beräkning av utsläpp har omräkning från förbrukning till utsläpp skett enligt Greenhouse Gas Protocols riktlinjer. För 2015 och framåt används beräkningsmetodiken ”market-based” för att beräkna växthusgasutsläppen från el och uppvärmning. Information om inköpta volymer av bränslen, el och uppvärmningsenergi samlas in direkt från NCC:s leverantörer. Stödsystemet Credit360 har använts för sammanställning av statistiken.