Efterlevnad och verktyg för affärsetik

Att följa uppförandekoden är ett krav inom hela NCC och gäller samtliga – från högsta ledningen och chefer på alla nivåer till den enskilde medarbetaren.

Samtliga chefer är inom sina specifika ansvarsområden skyldiga att se till att anställda och affärspartner får information om innehållet i uppförandekoden och våra krav på att följa den. NCC:s medarbetare ska föregå med gott exempel i alla situationer.

Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot NCC-medarbetare som visat sig bryta mot uppförandekoden. Detsamma gäller om våra affärspartners bryter mot våra riktlinjer, och vid upprepade eller allvarliga brott avslutas affärssamarbetet. 

Ask me - en frågefunktion

Vad är det rätta att göra? Frågan är inte alltid enkel. I NCC Compass har NCC försökt att tillhandahålla riktlinjer, men i vissa fall räcker inte det – frågan kvarstår – vad är rätt sak att göra? Vi har utbildat ett antal personer som vi kallar Navigatörer som alla är utbildade för att besvara alla möjliga frågor rörande vår uppförandekod som kan dyka upp. Detta ger en möjlighet till svar innan vi inom NCC genomför saker.

Tell Me - en möjlighet att berätta

Tell Me är en whistleblower-funktion där anställda kan uppmärksamma ledningen på eventuella brott mot uppförandekoden eller gällande lagstiftning. Denna funktion finns också tillgänglig via NCC:s externa webbplats för intressenter, såsom leverantörer och andra affärspartner. Alla anmälningar tas på allvar och utreds. Anmälningarna behandlas konfidentiellt, och vi tolererar inte någon form av repressalier mot anställda som i "god tro" har lämnat in en anmälan om brott mot uppförandekoden eller gällande lagstiftning.

Som anställd i NCC kan du uppleva eller på annat sätt får information som rör beteende inom NCC som strider mot uppförandekoden och våra värderingar, då ska den anställde omedelbart:

  1. Rapportera detta till sin närmsta chef.
  2. Om man av någon anledning anser det vara olämpligt att rapportera till sin närmaste chef kan man i stället lämna in rapporten till chefen för det affärsområde eller den personalfunktion som finns
  3. Om man av någon anledning anser att frågan inte heller lämpar sig för affärsområdeschefen/personalchefen, kan man i stället använda sig av NCC:s Tell Me-funktion. NCC garanterar att det som sägs eller skrivs kommer att hanteras som konfidentiell information, d.v.s. anonymt och identiteten kommer inte att avslöjas. Vidare har ett system för enhetlig hantering inom NCC, av incidenter, tagits fram med syfte att få en process som även är säker för den anklagade, d.v.s. ingen är automatiskt skyldig.

Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot medarbetare som visat sig bryta mot uppförandekoden. Detsamma gäller för affärspartner som inte följer våra riktlinjer, och i händelse av upprepade eller allvarliga brott kommer affärsrelationen att avslutas.