Att tänka på när du lämnar material

Alla vinner på att mottagning, mellanlagring och återvinning sker på ett hållbart sätt, något som även regleras i Avfallsförordningen och i de anläggningsspecifika kraven. Detta innebär att du som har ett material du vill bli av med ansvarar för att det sker i enlighet med gällande krav och regler.

För att de massor som du lämnar ska kunna återanvändas, återvinnas eller deponeras hos oss behöver vi veta mer om deras ursprung, sammansättning och eventuellt föroreningsinnehåll. Frågorna vi ställer till dig när du lämnar material, gör att vi kan hantera dem på ett sätt som uppfyller gällande lagar och våra anläggningsspecifika krav.

Vad behöver du veta?

För bygg-, riv- och anläggningsarbeten är byggherren/fastighetsägaren ansvarig för att skaffa sig kunskap om eventuella föroreningar i massor som ska rivas eller schaktas bort enligt gällande lagar. Det är därför byggherrens/fastighetsägarens uppgift att ta reda på om schaktmassorna, asfalten, betongen eller rivningsavfallet kan innehålla föroreningar.

Vad innebär det för dig?

Olika massor kräver olika typer av hantering. Innan du lämnar massor hos oss ber vi dig därför fylla i en blankett ”Grundläggande karaktärisering av avfall” där du får fylla i information om massornas ursprung, innehåll och mängd. Eventuella analysresultat och miljötekniska undersökningar ska bifogas blanketten. Detta gör vi för att säkerställa att anläggningen har möjlighet att hantera den typ av massor som du lämnar samt för att avgöra om massorna går att återanvända eller återvinna.

Känner du dig osäker?

Det kan vara svårt att avgöra vad ett material innehåller och vilka krav som ställs på hantering och vidare användning. Om du känner dig osäker, kontakta oss så guidar vi dig rätt. Vi kan även vägleda dig med provtagning och analyser.

Vi guidar dig rätt

Våra olika anläggningar är anpassade för att hantera olika typer av massor och material. Prata med oss innan du kommer till anläggningen, så kan vi hjälpa dig att tillgodose ditt specifika behov. Det är viktigt att information om inkommande massor skickas till oss i god tid i förväg innan du lämnar materialet för att vi ska kunna granska informationen om de inkommande massorna. Anledningen är att vi vid behov ska kunna ställa kompletterande frågor och kunna göra korrekta bedömningar om hur massorna ska hanteras.

Välkommen!