Att tänka på när du hämtar material

Alla vinner på att återvinna massor och material på ett hållbart sätt, vilket även regleras i Avfallsförordningen. Det innebär att du som hämtar material från oss och flyttar det till en annan plats ansvarar för att det sker i enlighet med gällande krav och regler.

Platsen och funktionen är avgörande för hur massor och fyllnadsmaterial får användas. Du som hämtar återvunna massor hos oss behöver därför försäkra dig om att de lämpar sig för återanvändning där du vill, och för det syfte du tänker dig. Enligt lag ansvarar du för att materialet du tillför på en plats inte kommer att påverka miljön negativt.

Vad innebär det för dig?

Olika massor kategoriseras i olika klasser utifrån hur förorenade de är. Du som vill använda återvunna massor måste se till att de är godkända för användning på den nya platsen och för det syfte du tänker dig. Kanske kan du använda mer återvunna massor än du tror?

Vad behöver du veta?

Förenklat kan man säga att massor som klassas som ”mindre än ringa risk” normalt kan användas i de flesta sammanhang utan några problem. Vid användning av mycket stora mängder eller av massor med högre föroreningshalt krävs oftast anmälan till kommunens miljökontor. Anmälan görs för den specifika användningen, till exempel bullervall, industriplan eller bostadsområde. Uppläggning av massor inom detaljplanelagda områden kan även kräva bygg- eller marklov. När höga naturvärden riskerar att påverkas kan du behöva ett samråd med länsstyrelsen, trots att massorna klassas som ”mindre än ringa risk”. För att vara på säkra sidan kan du alltid stämma av med kommunens miljökontor först.

Vi guidar dig rätt

Det kan vara svårt att avgöra vilka krav som ställs på hantering och vidare användning. Prata gärna med oss innan du kommer till anläggningen, så kan vi hjälpa dig genom att tillgodose ditt specifika behov. Återvunnet material som kommer till nytta i nya anläggningsprojekt tjänar vi alla på.

Välkommen!