cleargif_vizzit

Ölandsbron

Renovering av en livsviktig länk till fastlandet, med en unik metod

Ölandsbron stod klar den 30 september 1972 och är med sina 6 072 meter en av Europas längsta broar. Den har totalt 156 bropelare och en segelfri höjd på 36 meter. Ölandsbrons karaktäristiska silhuett har blivit en internationellt välkänd symbol för Kalmar och Öland.

Idag är människorna och näringslivet i området helt beroende av en effektiv och fungerande förbindelse mellan Öland och fastlandet. Behovet av att renovera bron ifrågasattes därför aldrig. Istället lades all tid på att komma fram till den bästa reparationsmetoden och besluta om vem som skulle utföra arbetet. NCC genomförde den första och mest omfattande delen av reparationsarbetet.

Skadan på Ölandsbron

Den första skadan på Ölandsbron upptäcktes i början av 80-talet. Provtagningarna visade att betongen i de nedre delarna av bropelarna inte klarade att stå emot miljöeffekterna i Kalmarsund. Kvaliteten på både betongens sammansättning och arbetets utförande var undermålig på grund av att man inte hade tillräckliga kunskaper när bron byggdes.

Genom att titta på hur betongen hade utvecklats sedan bron byggdes hittades en rad orsaker till skadan. För det första var råvarorna i betongen från Öland porösa, vilket gjorde att hållbarheten blev dålig. För det andra försämrades hållbarheten ytterligare av att man använde bräckt vatten, vilket gjorde att salt kom in i konstruktionen redan från början. För det tredje var inte betongen tillräckligt tät och för det fjärde var täckskiktet över armeringen för tunt i förhållande till de yttre förhållanden som bropelarna var exponerade för.

Upphandlingen

För att avgöra om den planerade reparationsmetoden var lämplig ombads tre företag att göra testreparationer. Sedan gjordes en omfattande utvärdering av företagens tekniker, kostnader och resultat innan anbudshandlingarna för de 105 bropelarna skickades ut.

Vägverket godkände till slut anbudet från NCC som föreslog att man skulle använda en annan metod. Trots att metoden inte var den billigaste verkade den vara den mest tillförlitliga. I december 1989 fick NCC uppdraget att utföra renoveringen av Ölandsbron och tecknade ett projekt- och byggkontrakt värt 250,5 miljoner kronor.

 • Typ av projekt: Renovering av betongbro
 • Plats: Öland – Kalmar
 • Kund: Vägverket
 • Typ av kontrakt: Projekt- och byggkontrakt
 • Projektör: NCC Technology
 • Kontraktsumma: 250,5 miljoner kronor (1989
 • Byggnadstid: 1990–1994
 • Brons längd: 6 072 meter
 • Antal renoverade bropelare: 112 av 156
 • Högsta vattendjup: 8 m
 • Mängd betong: 11 000 m3 varav 2 000 m3 var undervattensbetong
 • Mängd armering: 1 500 t
 • Form:
 • 20 000 m2
 • Särskilda metoder: Kvävekylning av betong till 7°C, dränerande form och avancerad temperaturkontroll under härdningsprocessen för att undvika sprickbildning

Den unika metoden

NCC fick uppdraget tack vare den kostnadseffektiva och tillförlitliga metod som vi erbjöd och som innebar att de befintliga bropelarna förstärktes med ett 40–50 centimeter tjockt pågjutet hölje. Pågjutningarna utformades för att helt ta över de tidigare pelarnas funktion.

En av svårigheterna med renoveringen av Ölandsbron var att det mesta av arbetet skulle utföras under vatten. Lösningen blev att man byggde en särskild fångdamm runt varje pelare och pumpade bort vattnet. Först efter detta kunde det faktiska reparationsarbetet påbörjas.

För att få betong med lång livslängd var det viktigt att hålla ytan tät och fri från sprickor. Genom att gjuta med en dränerande form blev ytan tät, och sprickor kunde undvikas genom att man kylde betongen med flytande kväve för att få en mer konstant värmeprofil. Under hela reparationsarbetet följde man upp och analyserade resultaten av de kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtogs för att säkerställa betongens konsistens, vibrering och olika tillsatsmedel.

Minimal trafikstörning

Renoveringsarbetet störde endast marginellt trafiken på bron tack vare NCC:s arbetsplattformar som hängdes under brobanan. Från varje plattform kunde ett arbetslag jobba med tre pelare samtidigt. De flesta transporter till och från de enskilda arbetsstationerna skedde med båt.

Ölandsbrons renovering genomfördes i årsetapper och blev helt klar i oktober 1994. Åtta pelare blev klara under 1990, 16 under 1991, 32 under 1992, 35 under 1993 och slutligen 21 under 1994. Vid den tidpunkten hade antalet bropelare som behövde lagas stigit till 112. De delar av Ölandsbron som NCC har renoverat har en beräknad livslängd på 100 år.

Stäng

Välkänd symbol

Ölandsbron stod klar den 30 september 1972 och är med sina 6 072 meter en av Europas längsta broar. Den har totalt 156 bropelare och en segelfri höjd på 36 meter. Ölandsbrons karaktäristiska silhuett har blivit en internationellt välkänd symbol för Kalmar och Öland.