Hållbarhet

NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.


Omtanke om miljön

NCC har som mål att bli både ledande och en föregångare inom hållbarhet. Det innebär bland annat att vi i varje steg av värdekedjan ska finna resurs- och energieffektiva produkter och lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och att agera mer hållbart.

Att främja en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur, samtidigt som vi skapar långsiktigt lönsamma affärer är en fundamental del av vår strategi.

Runt om i vår värld konsumeras idag råvaror och andra resurser som vida överskrider vår planets egen produktionsförmåga. Vi lever som om vi förfogade över en planet till!

I denna verklighet spelar byggbranschen en betydande roll då den är en stor brukare av både materiella resurser och energi - både i den egna verksamheten och i de produkter och tjänster som den förser samhället med. För att omvandla byggsektorn till en långsiktigt hållbar bransch krävs ett proaktivt förhållningssätt till dagens utmaningar.

Som ledande aktör i branschen vill NCC vara med och driva på omställningen och utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. För oss handlar det om att finna en balans vad gäller resursanvändande och om att utveckla nya tekniska lösningar, produkter och arbetsmetoder som påverkar utvecklingen åt rätt håll. Det handlar också om att bryta de traditionella sätten att arbeta och skapa nya vägar till samverkan med övriga aktörer och intressenter i samhället.

Styrning och mål

Vi har i vår hållbarhetsstrategi, i den del som avser miljöarbetet, valt att lägga fokus på fyra delområden där företaget ser möjligheten att driva fram väsentliga förbättringar: 

KLIMAT OCH ENERGI

NCC:s klimatpåverkan ska kontinuerligt minska och energiförbrukningen ska vara förnyelsebar.Långsiktiga mål NCC ökar användning av processer, produkter och tjänster som genererar noll eller låga CO2-utsläpp NCC levererar byggnader med låg energiförbrukning samt siktar på ”noll- och plusenergibyggnader

KEMIKALIER OCH HÅLLBARA MATERIALVAL

NCC ska skapa hälsosamma bebyggda miljöer genom att minimera användningen av material som kan ge skadliga effekter på människor eller miljö. Långsiktigt mål NCC innehållsdeklarerar sina byggnader och produkter

RESURSEFFEKTIVISERING, ÅTERVINNING OCH AVFALLSMINIMERING

NCC:s produktutveckling ska präglas av resurs­effektivisering och verksamheten ska utgå från cirkulära flöden. Långsiktiga mål Inget återvinningsbart avfall går till deponi Andelen förnyelsebara och återvunna material och komponenter i NCC:s produktsortiment växer successivt

MILJÖCERTIFIERING AV BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

NCC ska vara en drivande aktör på den nordiska marknaden för miljöcertifierade byggnader och anläggningar. Långsiktigt mål NCC levererar miljöcertifierade byggnader och anläggningsprojekt

Läs mer om våra fokusområden