cleargif_vizzit
NCC Green Asphalt® ger 30% lägre koldioxidutsläpp

NCC Green Asphalt

NCC Green Asphalt® minskar koldioxidutsläppen.

Den nya lågenergiasfalten NCC Green Asphalt®, är en av många miljöanpassade produkter som NCC har utvecklat de senaste åren. Genom att vidareutveckla metoderna för tillverkning och blandning, har vi lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid.

Vi arbetar för att minska branschens miljöpåverkan

Samhället har behov av en fungerande infrastruktur och lägre koldioxidutsläpp. NCC Roads arbetar för att minska branschens miljöpåverkan och utvecklar hållbara, kostnadseffektiva vägar inför framtiden.

Med Green Asphalt har NCC Roads hittat en miljöanpassad lösning där kvaliteten och kostnaden är densamma som för traditionell asfalt. Processen är patentskyddad och varumärket NCC Green Asphalt är skyddat.

Höga temperaturer var tidigare ett måste

Hittills har höga temperaturer varit en förutsättning att få fram tillräckligt stark asfalt för till exempel motorvägar. Huvuddelen av den asfalt som tillverkas och läggs på svenska vägar är därför varmt producerad. Det betyder att stenmaterial och bitumen värms och blandas vid höga temperaturer.

Processen för traditionell asfaltproduktion är både energikrävande och dyr. För varje ton asfalt som produceras går det åt cirka sju liter eldningsolja. I Sverige produceras runt sju miljoner ton varmasfalt per år. Det betyder att branschen varje år använder ungefär 50 miljoner liter eldningsolja, med stora koldioxidutsläpp till följd.

Lägre temperaturer ger stora miljöbesparingar

Genom att sänka temperaturen ner till 120 grader vid asfaltproduktionen blir koldioxidutsläppen upp till 30 procent lägre. Även utsläppen av kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar kraftigt.

Temperatursänkningen är dessutom en miljövinst ur arbetsmiljösynpunkt. Det blir mindre rök och lukt. Dammpartiklarna i luften minskar liksom utsläppen av lättflyktiga organiska föroreningar och aromatiska kolväten.

Mer information

Roger Lundberg
FoU Green Asphalt, NCC Roads Sverige Nord
Tel: 090-16 80 14
Mob: 070-588 22 06

Annat av intresse

Läs mer på våra lokala sidor "Nära dig"

Kungälvs kommun väljer NCC:s gröna asfalt
Pressmeddelande 2011-06-21

Här tillverkas NCC Green Asphalt
Karta över gröna asfaltsverk

Klimatvänlig motorväg byggs i Hälsingland
Artikel på roads.nu

Rökfritt på jobbet och stenhård kontroll på kvaliteten
Artikel på roads.nu

E4, Enånger - Hudiksvall
Referensblad för NCC Green Asphalt

Minska utsläppen med NCC Green Asphalt
Faktablad för NCC Green Asphalt